تخریب بقیع ۱۳۹۵

تخریب بقیع ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ تخریب بقیع ۱۳۹۵ بیا که دیده حرام است به تو دیدارش مناجات ۶.۱ ۶:۲۸ ۰ ۰ ۹۹۱ ۷۲۴
۲ تخریب بقیع ۱۳۹۵ فرق دارد جلوه اش در ظاهر و معنا حرم روضه ۹.۵ ۱۰:۱۱ ۰ ۰ ۷۷۰ ۸۸۱
۳ تخریب بقیع ۱۳۹۵ مرا می شناسی بقیعم زمینه ۵.۴ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۷۱۴ ۸۸۸
۴ تخریب بقیع ۱۳۹۵ بقیع که خاکیه اما تو دل برات حرم دارم واحد ۲.۹ ۳:۰۱ ۱ ۱ ۷۰۱ ۸۱۵