شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۹ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ حال و هوای خونه هنوز بدون تو دلگیره زمینه ۵.۱ ۵:۰۶ ۱ ۱ ۲۴۲۵ ۱۰۹۰
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ علی از پا افتاد شور ۳.۳ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۱۱۱۶ ۸۵۹
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ اشکم شده سرمایه ام شور ۳.۶ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۶۲۶ ۷۸۹
۴ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ به تو افتاده مسیرم مسیرم مسیرم شور ۴.۸ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۷۵۰ ۸۶۳
۵ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ زهرا بیا برا علی حجله بزار واحد ۱۰.۱ ۱۰:۳۳ ۰ ۰ ۷۷۹ ۶۰۴
۶ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ سلام الله علی ترابک یا علی واحد ۱۰.۱ ۱۰:۳۴ ۰ ۰ ۹۷۲ ۶۷۴
۷ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ کارم نوکریه کارت دلبریه شور ۲.۱ ۱:۵۱ ۰ ۰ ۷۷۹ ۸۶۳
۸ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ با جذبه تر از روی تو ارباب ندیدم شور ۷.۲ ۷:۲۵ ۰ ۰ ۸۱۲ ۸۳۷
۹ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ به خدا مادرت داره می بینه چشم ترمو شور ۴.۱ ۳:۵۹ ۰ ۰ ۷۵۲ ۹۱۹