شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۹ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ حال و هوای خونه هنوز بدون تو دلگیره زمینه ۵.۱ ۵:۰۶ ۱ ۱ ۲۷۷۴ ۱۳۱۰
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ علی از پا افتاد شور ۳.۳ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۱۲۴۰ ۱۰۶۷
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ اشکم شده سرمایه ام شور ۳.۶ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۶۸۸ ۹۲۹
۴ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ به تو افتاده مسیرم مسیرم مسیرم شور ۴.۸ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۸۶۸ ۱۰۴۶
۵ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ زهرا بیا برا علی حجله بزار واحد ۱۰.۱ ۱۰:۳۳ ۰ ۰ ۸۲۰ ۷۹۸
۶ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ سلام الله علی ترابک یا علی واحد ۱۰.۱ ۱۰:۳۴ ۰ ۰ ۱۲۷۴ ۸۹۵
۷ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ کارم نوکریه کارت دلبریه شور ۲.۱ ۱:۵۱ ۰ ۰ ۱۰۸۲ ۱۰۵۴
۸ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ با جذبه تر از روی تو ارباب ندیدم شور ۷.۲ ۷:۲۵ ۰ ۰ ۱۱۶۲ ۱۰۳۴
۹ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ به خدا مادرت داره می بینه چشم ترمو شور ۴.۱ ۳:۵۹ ۰ ۰ ۹۵۲ ۱۰۸۹