شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۹ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ حال و هوای خونه هنوز بدون تو دلگیره زمینه ۵.۱ ۵:۰۶ ۱ ۱ ۱۴۰۵ ۷۲۲
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ علی از پا افتاد شور ۳.۳ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۷۹۲ ۶۸۱
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ اشکم شده سرمایه ام شور ۳.۶ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۵۶۲ ۶۹۱
۴ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ به تو افتاده مسیرم مسیرم مسیرم شور ۴.۸ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۷۰۴ ۷۷۵
۵ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ زهرا بیا برا علی حجله بزار واحد ۱۰.۱ ۱۰:۳۳ ۰ ۰ ۴۵۰ ۴۴۸
۶ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ سلام الله علی ترابک یا علی واحد ۱۰.۱ ۱۰:۳۴ ۰ ۰ ۵۰۱ ۵۰۴
۷ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ کارم نوکریه کارت دلبریه شور ۲.۱ ۱:۵۱ ۰ ۰ ۷۲۳ ۷۷۳
۸ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ با جذبه تر از روی تو ارباب ندیدم شور ۷.۲ ۷:۲۵ ۰ ۰ ۷۴۳ ۷۵۲
۹ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ به خدا مادرت داره می بینه چشم ترمو شور ۴.۱ ۳:۵۹ ۰ ۰ ۶۹۱ ۸۴۰