تخریب بقیع ۱۳۹۵

تخریب بقیع ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ تخریب بقیع ۱۳۹۵ ناله هام گواه حال قلب خستمه زمینه ۷ ۷:۳۵ ۰ ۰ ۱۵۶۸ ۸۶۷
۲ تخریب بقیع ۱۳۹۵ اشکم شده سرمایه ام شور ۳ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۱۰۳۶ ۹۷۰
۳ تخریب بقیع ۱۳۹۵ دین خدا به زیر دین همت خواهر حسینه شور ۵.۳ ۵:۴۲ ۰ ۰ ۱۱۵۹ ۱۱۳۵
۴ تخریب بقیع ۱۳۹۵ با جذبه تر از روی تو ارباب ندیدم شور ۵.۹ ۶:۱۹ ۰ ۰ ۱۵۰۳ ۱۲۴۲