شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵

از حاج عبدالرضا هلالی، ۳ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ یا مظهر العجائب یا مرتضی علی زمینه ۱۰.۳ ۱۱:۰۳ ۲ ۲ ۲۶۴۰ ۳۰۳۳
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ هر کس برای توبه مصمم نمی شود واحد ۴.۸ ۵:۰۶ ۲ ۲ ۱۷۷۴ ۲۱۹۸
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۵ میشه با یک پرچم یه جا هیئت باشه شور ۶.۲ ۶:۴۰ ۲ ۲ ۱۸۹۳ ۲۹۸۲