شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۵

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۵ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۵ بدون بودن تو رنج بی حساب منم مناجات ۸.۴ ۸:۵۹ ۰ ۰ ۱۷۳۴ ۱۰۹۰
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۵ ابکی لخروج نفسی زمینه ۹.۵ ۱۰:۱۵ ۱ ۱ ۱۲۵۶ ۱۹۳۳
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۵ بارونیه چشمایی که بازم رنگ دریاست زمینه ۶.۱ ۶:۳۰ ۱ ۱ ۱۳۹۱ ۱۳۹۶
۴ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۵ قطره بودم و می خواستم دریا بشم واحد ۴.۱ ۴:۱۹ ۱ ۱ ۱۶۸۶ ۱۶۹۲