شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۵

شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۵

از حاج عبدالرضا هلالی، ۷ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۵ غیر از غم معشوق در عالم خبری نیست مناجات ۳.۱ ۳:۱۵ ۱ ۱ ۹۶۹ ۶۳۷
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۵ بر لب آبم و از داغ لبت می میرم روضه ۳.۷ ۳:۵۵ ۱ ۱ ۴۶۴ ۷۲۴
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۵ غلام بن غلامم من کریم بن کریمی تو زمینه ۳ ۳:۰۷ ۱ ۱ ۱۴۴۲ ۱۲۸۲
۴ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۵ روی لبم واویلا کسی ندیده توی دنیا شور ۴.۳ ۴:۳۳ ۱ ۱ ۲۶۶۲ ۲۲۹۳
۵ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۵ در کوفه محشر شد به پا آه و واویلا نوحه ۳.۶ ۳:۴۶ ۱ ۱ ۶۷۴ ۱۰۸۴
۶ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۵ دوش قرص مه روی تو به یادم آمد واحد ۳.۱ ۳:۱۵ ۱ ۱ ۵۰۶ ۱۰۷۴
۷ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۵ با مدد از حیدر شور شرف دارم شور ۴.۴ ۴:۳۷ ۱ ۱ ۱۹۲۶ ۱۷۳۳