شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۵

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۵

از حاج عبدالرضا هلالی، ۳ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۵ قسم به نام علی به احترام علی زمینه ۷ ۷:۳۵ ۲ ۲ ۳۵۶۷ ۲۵۱۱
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۵ غلام بن غلامم من کریم بن کریمی تو شور ۳.۸ ۴:۰۰ ۲ ۲ ۳۶۱۹ ۲۸۶۴
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۵ ذکر علی الدوام تو شاه و من غلام واحد ۴.۳ ۴:۳۵ ۲ ۲ ۲۲۸۳ ۱۷۲۸