میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۵

میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۴ قطعه، ۴۶ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۵ دیوونه شو اسم لیلاتو میارن سرود ۱۰.۳ ۱۱:۰۸ ۰ ۰ ۵۶۶ ۱۰۳۲
۲ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۵ غرق است در صدای تو انفاس قدسیه مدح ۴.۲ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۲۵۹ ۶۳۰
۳ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۵ ماه کامل شد دوباره وقت دیدار آمده مدح ۱۲ ۱۲:۵۹ ۰ ۰ ۵۶۶ ۷۰۹
۴ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۵ اگه غم نداری با علی سرود ۱۶.۴ ۱۷:۵۰ ۰ ۰ ۴۲۴ ۹۲۹