میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۵

میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۵

از حاج عبدالرضا هلالی، ۲ قطعه، ۶ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۵ تا نقاب از چهره زهراییش رد می شود مدح ۴ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۵۷۷ ۶۴۲
۲ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۵ کاشکی می شد همچین شبی حاجتمون روا بشه سرود ۲.۶ ۲:۴۶ ۰ ۰ ۶۲۵ ۸۴۳