۱۹ خرداد ۱۳۹۵

۱۹ خرداد ۱۳۹۵

از کربلایی جواد مقدم، ۵ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ یه جوری خوبی می کنی انگار ازم بدی ندیدی شور ۳.۹ ۴:۰۲ ۱ ۱ ۴۲۶۵ ۳۷۶۶
۲ ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ بچه بودم پا علم گفتم حسین شور ۵.۶ ۵:۵۵ ۱ ۱ ۳۱۸۸ ۳۴۴۳
۳ ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ طبیب و درد و درمانم حسین است واحد ۶.۷ ۷:۰۳ ۱ ۱ ۳۷۵۸ ۲۶۴۰
۴ ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ قلبم که پر درده واحد ۴.۴ ۴:۳۷ ۱ ۱ ۱۳۰۳ ۲۲۶۵
۵ ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ آقاییت همیشه بهم شده ثابت شور ۱۰.۴ ۱۱:۰۹ ۱ ۱ ۳۷۹۸ ۳۵۹۵