عید مبعث ۱۳۹۵

عید مبعث ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۳ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ عید مبعث ۱۳۹۵ ای بتان کعبه عمر بتکران سر آمده سرود ۱.۹ ۱:۵۹ ۰ ۰ ۱۰۹۶ ۷۱۸
۲ عید مبعث ۱۳۹۵ سینه پاکم شده غار حراء مدح ۸.۱ ۸:۴۴ ۰ ۰ ۹۹۶ ۱۰۵۹
۳ عید مبعث ۱۳۹۵ خبری پیچیده نور حق تابیده سرود ۵ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۱۳۲۱ ۱۲۳۲