میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۵

میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۷ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۵ ابر کرم که نم نم باران درست کرد مدح ۶.۳ ۶:۵۱ ۰ ۰ ۲۱۳۰ ۸۲۹
۲ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۵ ماه در اومد دلبر اومد سرود ۵.۷ ۶:۰۹ ۰ ۰ ۳۵۵۲ ۱۹۱۱
۳ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۵ دم نبود و آدم نبود و عالم نبود و علی بود سرود ۴ ۴:۱۶ ۰ ۰ ۴۹۴ ۶۴۱
۴ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۵ گر چه پر از دردم علی سرود ۳.۵ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۲۰۱۷ ۹۹۶
۵ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۵ دل منو حرم تو برده سرود ۳.۱ ۳:۱۶ ۰ ۰ ۱۷۸۴ ۸۵۰
۶ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۵ دار و ندارم به زیر پات که شدی فخر بابات سرود ۳.۶ ۳:۲۸ ۰ ۰ ۴۷۰۳ ۱۶۰۹