میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۵

میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۶ قطعه، ۴۹ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۵ داره بوی گل نرگس میاد سرود ۹.۴ ۱۰:۱۰ ۰ ۰ ۳۱۴۱ ۲۰۳۷۶
۲ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۵ هوای جمکران تو دل ما را هوایی کرد مدح ۷.۱ ۷:۳۶ ۰ ۰ ۲۱۵۷ ۱۶۱۱
۳ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۵ بدون تو زمین تیره است مدح ۲.۸ ۲:۵۴ ۰ ۰ ۲۰۱۱ ۱۱۷۲
۴ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۵ پا به پای دل شیدای خودم سرود ۹ ۹:۴۵ ۱ ۱ ۳۷۹۷ ۲۷۷۳