میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۵

میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۵

از حاج عبدالرضا هلالی، ۴ قطعه، ۱۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۵ داره می باره بارون نم نم سرود ۴ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۳۱۷۸ ۱۹۹۸
۲ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۵ اینچنین بر دلم افتاد به امید خدا مدح ۳.۳ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۱۵۱۸ ۱۴۱۷
۳ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۵ ذکر علی الدوام تو شاه و من غلام سرود ۲.۶ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۳۶۱۹ ۲۰۱۷
۴ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۵ کرده مرا اسیر خود جذبه هر نگاهت مناجات ۳ ۳:۱۶ ۰ ۰ ۷۳۱ ۹۱۰