میلاد انوار کربلا ۱۳۹۵

میلاد انوار کربلا ۱۳۹۵

از کربلایی جواد مقدم، ۶ قطعه، ۴۰ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۵ شب جشن پسر حیدر سرود ۴.۵ ۴:۴۲ ۴ ۴ ۴۷۵۵ ۲۷۶۵
۲ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۵ امشب همه عالم پر از شور حسین است مدح ۱۰ ۱۰:۳۸ ۲ ۲ ۲۷۲۱ ۱۸۷۱
۳ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۵ بی بدل و بهترینه یل امیرالمومنینه سرود ۵.۵ ۵:۴۲ ۳ ۳ ۲۰۵۱ ۲۰۲۸
۴ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۵ بازم امشب هلاک یارم سرود ۵.۲ ۵:۲۴ ۲ ۲ ۳۷۲۱ ۴۳۰۰
۵ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۵ عالم در پناه تو سرود ۹.۹ ۱۰:۳۱ ۲ ۲ ۱۶۲۱ ۲۵۷۵
۶ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۵ لیلا لیلا لیلا مجنونتم ساقی سرود ۳.۹ ۴:۰۲ ۲ ۲ ۳۷۳۶ ۲۶۱۳