میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۵

میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۵ آنکه خدا طرح جنان از رخ او کشد سرود ۴.۵ ۴:۲۵ ۱ ۱ ۲۲۵۹ ۱۲۵۵
۲ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۵ سه روزه که به اذن داور سرود ۵.۹ ۵:۵۵ ۱ ۱ ۱۶۳۶ ۱۰۹۸
۳ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۵ باز بر آن سرم که من بلبل خوش نوا شوم سرود ۴ ۳:۵۳ ۰ ۰ ۱۴۴۲ ۹۱۹