میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵

میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵

از محمد فصولی الكربلائي، ۹ قطعه، ۵۶ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵ بآل محمد عرف الصواب ۲.۵ ۲:۳۳ ۱ ۱ ۱۸۲۴ ۱۱۰۷
۲ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵ ارباب ارباب تو از هر کی می شناسم آقاتری سرود ۷.۴ ۷:۵۶ ۱ ۱ ۴۶۵۹ ۲۰۳۲
۳ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵ سوی مجنون برسانید که لیلایی هست مدح ۸.۳ ۸:۵۷ ۱ ۱ ۱۴۰۷ ۱۳۶۴
۴ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵ هله العباس | فارسی ، عربی سرود ۶.۱ ۶:۲۹ ۱ ۱ ۴۹۵۱ ۲۶۲۸
۵ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵ این پسر کیست رخش مثل قمر تابان است مدح ۱.۷ ۱:۴۴ ۱ ۱ ۱۴۰۳ ۱۰۳۳
۶ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵ سبع القنطره | فارسی ، عربی سرود ۶.۱ ۶:۳۲ ۱ ۱ ۲۸۷۵ ۱۹۹۰
۷ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵ خراب اسم تو منم آقا خودت خوب می دونی مناجات ۲.۹ ۳:۰۶ ۱ ۱ ۱۵۷۷ ۱۰۷۸