میلاد انوار کربلا ۱۳۹۵

میلاد انوار کربلا ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه

۱ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۵ کاشف الکرب تویی خنده ارباب تویی مدح ۷.۸ ۸:۲۰ ۲ ۲ ۳۳۹۰ ۱۵۵۶
۲ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۵ تو یم غیرت و ایثار و وفایی که پیمبر به تو نازد سرود ۲.۳ ۲:۱۸ ۲ ۲ ۱۸۳۶ ۱۷۶۰
۳ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۵ ببینید گیسوی پر تاب ما را سرود ۵.۲ ۵:۲۷ ۲ ۲ ۱۹۰۱ ۱۹۵۷
۴ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۵ عشق تو به دنیا نمیدم عشق تو دنیامه سرود ۵.۱ ۵:۲۳ ۲ ۲ ۸۴۴۹ ۴۸۵۴
۵ میلاد انوار کربلا ۱۳۹۵ شد قبله مقصود دو عالم نجف تو سرود ۵.۳ ۵:۳۲ ۲ ۲ ۲۳۰۸ ۲۰۰۴