میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵

میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۱۰ قطعه، ۵۸ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵ اذن تو بوده که لایق شدم سرود ۳.۶ ۳:۴۸ ۲ ۲ ۴۳۹۰ ۳۱۲۹
۲ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵ مستم و مستی شده بهونه سرود ۴.۳ ۴:۳۳ ۲ ۲ ۲۷۲۴ ۲۶۸۱
۳ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵ نفس بکش تو این هوا سرود ۳.۳ ۳:۳۱ ۲ ۲ ۳۴۲۶ ۲۸۴۳
۴ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵ دلی به سینه تپید و دوباره شیدا شد مدح ۹.۶ ۱۰:۲۲ ۲ ۲ ۲۰۴۹ ۱۹۹۳
۵ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵ امشب هوا خوبه سرود ۱۱.۴ ۱۲:۱۹ ۲ ۲ ۶۸۵۷ ۴۲۷۳
۶ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵ همه التماس چشمای ترم یه شب جمعه حرمه سرود ۴.۹ ۵:۱۴ ۳ ۳ ۲۸۴۰ ۲۵۲۳
۷ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵ مولای قنبر میزان داور سرود ۴.۲ ۴:۲۵ ۲ ۲ ۴۹۲۹ ۳۲۱۰