گلچین شهادت ۱۳۸۸

گلچین شهادت ۱۳۸۸

از حاج محمود کریمی، ۱ قطعه، ۷ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۸۸ جگری شعله شد و سوخت و خاکستر شد زمینه ۶.۸ ۷:۲۰ ۴ ۴ ۲۰۱۴۲ ۱۰۲۰۵