میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۵

میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۵

از حاج عبدالرضا هلالی، ۳ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۴۱ ثانیه

۱ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۵ ذکر علی الدوام تو شاه و من غلام سرود ۶.۷ ۷:۱۰ ۰ ۰ ۲۰۴۲ ۱۳۸۹
۲ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۵ کو جوانی در جوان کو صلابت در زمان مدح ۴.۵ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۹۳۹ ۸۱۳
۳ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۵ در تن من جان علیست سرود ۵.۴ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۱۵۰۹ ۱۱۱۶