گلچین محرم ۱۳۹۴

گلچین محرم ۱۳۹۴

از حاج شهروز حبیبی، ۱۸ قطعه، ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ حضرت رقیه (س) نوحه ۶.۵ ۷:۰۴ ۰ ۰ ۶۷۲ ۵۸۰
۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ حضرت قاسم (ع) نوحه ۷.۲ ۷:۴۶ ۰ ۰ ۵۵۴ ۵۸۹
۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ حضرت علی اصغر (ع) نوحه ۴.۳ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۴۸۶ ۵۶۹
۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ حضرت علی اکبر (ع) نوحه ۶.۸ ۷:۲۰ ۰ ۰ ۵۹۲ ۵۶۸
۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۸.۸ ۹:۳۴ ۰ ۰ ۶۷۹ ۵۴۰
۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۹.۳ ۱۰:۰۳ ۰ ۰ ۵۹۲ ۵۵۶
۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ وداع امام حسین (ع) نوحه ۱۰.۲ ۱۱:۰۲ ۰ ۰ ۵۱۶ ۵۵۹
۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ وداع امام حسین (ع) نوحه ۷.۵ ۸:۰۶ ۰ ۰ ۶۶۹ ۵۵۱
۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ قتلگاه نوحه ۶.۹ ۷:۲۹ ۰ ۰ ۵۲۶ ۵۲۲
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ شام غریبان نوحه ۹.۱ ۹:۵۴ ۰ ۰ ۲۹۵ ۵۳۰
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ امام حسین (ع) شور ۳.۵ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۳۹۱ ۵۵۲
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ امشب شوری در سر دارم شور ۲.۷ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۴۶۵ ۵۲۳
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ حضرت رقیه (س) روضه ۳.۹ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۶۳۱ ۵۸۳
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ ام حبیبه روضه ۷.۴ ۸:۰۱ ۰ ۰ ۲۲۷ ۵۰۲
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ حضرت قاسم (ع) روضه ۱۱.۴ ۱۲:۲۱ ۰ ۰ ۶۱۲ ۴۹۷
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ حضرت علی اکبر (ع) روضه ۷.۸ ۸:۲۹ ۰ ۰ ۴۳۴ ۴۹۵
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ حضرت اباالفضل (ع) روضه ۸.۴ ۹:۰۷ ۰ ۰ ۴۹۳ ۵۱۲
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ قتلگاه روضه ۶.۲ ۶:۴۰ ۰ ۰ ۶۱۸ ۵۰۱