گلچین محرم ۱۳۹۴

گلچین محرم ۱۳۹۴

از حاج شهروز حبیبی، ۱۸ قطعه، ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ حضرت رقیه (س) نوحه ۶.۵ ۷:۰۴ ۰ ۰ ۶۳۳ ۴۳۸
۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ حضرت قاسم (ع) نوحه ۷.۲ ۷:۴۶ ۰ ۰ ۴۰۹ ۴۳۸
۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ حضرت علی اصغر (ع) نوحه ۴.۳ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۴۵۷ ۴۳۸
۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ حضرت علی اکبر (ع) نوحه ۶.۸ ۷:۲۰ ۰ ۰ ۴۷۳ ۴۱۷
۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۸.۸ ۹:۳۴ ۰ ۰ ۶۲۰ ۴۲۳
۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۹.۳ ۱۰:۰۳ ۰ ۰ ۵۳۹ ۴۰۵
۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ وداع امام حسین (ع) نوحه ۱۰.۲ ۱۱:۰۲ ۰ ۰ ۴۵۵ ۴۲۲
۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ وداع امام حسین (ع) نوحه ۷.۵ ۸:۰۶ ۰ ۰ ۶۰۵ ۴۰۷
۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ قتلگاه نوحه ۶.۹ ۷:۲۹ ۰ ۰ ۴۴۱ ۴۰۱
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ شام غریبان نوحه ۹.۱ ۹:۵۴ ۰ ۰ ۲۶۱ ۳۹۵
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ امام حسین (ع) شور ۳.۵ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۳۴۳ ۴۱۱
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ امشب شوری در سر دارم شور ۲.۷ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۴۱۷ ۳۹۶
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ حضرت رقیه (س) روضه ۳.۹ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۶۰۹ ۴۵۶
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ ام حبیبه روضه ۷.۴ ۸:۰۱ ۰ ۰ ۱۸۱ ۳۷۴
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ حضرت قاسم (ع) روضه ۱۱.۴ ۱۲:۲۱ ۰ ۰ ۵۸۳ ۳۹۲
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ حضرت علی اکبر (ع) روضه ۷.۸ ۸:۲۹ ۰ ۰ ۳۲۶ ۳۹۴
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ حضرت اباالفضل (ع) روضه ۸.۴ ۹:۰۷ ۰ ۰ ۴۲۱ ۳۸۵
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ قتلگاه روضه ۶.۲ ۶:۴۰ ۰ ۰ ۵۳۴ ۳۸۴