شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۴

شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۴

از حاج عبدالرضا هلالی، ۶ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۴ تو چشمای علی یه آسمون پر ز ابر می کشی زمینه ۴.۱ ۴:۲۰ ۲ ۲ ۳۲۴۴ ۲۹۴۴
۲ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۴ شده پاییز بهار من و تو شور ۳.۲ ۳:۲۲ ۲ ۲ ۴۵۷۵ ۳۴۴۷
۳ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۴ به تو خیلی بدهکارم به دعاهای دیروزت شور ۷.۴ ۷:۵۷ ۲ ۲ ۲۰۹۱ ۲۸۴۱
۴ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۴ بین دیوار و درم فضه بیا نوحه ۴.۶ ۴:۵۶ ۲ ۲ ۱۶۰۷ ۲۰۵۱
۵ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۴ قسم به نون و قلم به پرچم و به علم شور ۴.۷ ۵:۰۲ ۲ ۲ ۹۷۲۳ ۴۶۲۸
۶ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۴ بهترین مادر زوجة الحیدر شور ۳.۶ ۳:۵۰ ۲ ۲ ۲۲۶۹ ۲۹۲۴