۲۵ دی ۱۳۹۴

۲۵ دی ۱۳۹۴

از حاج عبدالرضا هلالی، ۸ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ ۲۵ دی ۱۳۹۴ سیری کنم در شهر دل تا بنگرم جای تو را مناجات ۳.۶ ۳:۴۷ ۲ ۲ ۱۶۵۹ ۱۶۷۵
۲ ۲۵ دی ۱۳۹۴ آه کشم دم به دم سیر کنم کو به کو مناجات ۳.۵ ۳:۴۱ ۲ ۲ ۹۵۷ ۱۳۰۴
۳ ۲۵ دی ۱۳۹۴ طفل خود را طرف لشکر نامرد گرفت روضه ۴.۳ ۴:۳۳ ۲ ۲ ۱۵۷۹ ۱۸۹۲
۴ ۲۵ دی ۱۳۹۴ آه کشم دم به دم سیر کنم کو به کو زمینه ۳.۵ ۳:۴۴ ۲ ۲ ۱۱۲۱ ۲۰۷۴
۵ ۲۵ دی ۱۳۹۴ حُرمت نون و نمک حُرمت این گریه هام شور ۵.۳ ۵:۴۱ ۲ ۲ ۳۰۷۶ ۳۴۸۵
۶ ۲۵ دی ۱۳۹۴ از تو فنا می طلبم وز تو بقا می طلبم شور ۲.۸ ۲:۵۷ ۲ ۲ ۱۶۶۲ ۲۳۹۵
۷ ۲۵ دی ۱۳۹۴ تو همان خون خدایی بابی انت و امی شور ۲.۹ ۲:۵۸ ۲ ۲ ۱۳۴۲ ۲۳۷۹
۸ ۲۵ دی ۱۳۹۴ این همه راه دویدم ز پی دلدارم روضه ۲.۶ ۲:۴۲ ۲ ۲ ۱۰۲۳ ۱۲۳۴