روز ۲۸ صفر ۱۳۹۴

روز ۲۸ صفر ۱۳۹۴

از حمید علیمی، ۷ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۴ دیگر رها ز غصه و محنت شدم حسین روضه ۵.۹ ۵:۵۷ ۱ ۱ ۴۰۶۵ ۲۱۱۶
۲ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۴ دوباره رسیده گدای قدیمی زمینه ۴.۲ ۴:۰۰ ۲ ۲ ۵۰۳۵ ۳۰۳۴
۳ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۴ علی غایت عشق است شور ۴.۱ ۳:۳۴ ۱ ۱ ۳۳۵۲ ۳۰۷۰
۴ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۴ اسیر دلبرم گدای این درم شور ۲.۴ ۱:۵۳ ۱ ۱ ۳۹۳۴ ۲۹۰۶
۵ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۴ گر رفتم از پیش تو من زار و پریشان آمدم واحد ۲.۶ ۲:۳۹ ۱ ۱ ۱۹۶۵ ۱۹۸۷
۶ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۴ چون تو را دارم چه غم دارم که غمخوارم تویی واحد ۳.۳ ۳:۳۱ ۱ ۱ ۳۲۹۷ ۲۳۱۸
۷ روز ۲۸ صفر ۱۳۹۴ ساقی قدح ما را لبریز کن از باده واحد ۳.۹ ۴:۰۵ ۱ ۱ ۲۲۷۱ ۱۸۱۹