شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴

شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴

از جواد مقدم، ۷ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴ رویای من اینه رویای شیرینه شور ۴.۲ ۴:۲۵ ۲ ۲ ۷۳۳۲ ۴۳۰۱
۲ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴ اباالفضلیا مدیون اباالفضلن شور ۵ ۵:۱۶ ۲ ۲ ۳۵۸۵ ۴۶۰۰
۳ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴ کاش پای دل ما به نوایی برسد شعرخوانی ۷ ۷:۲۷ ۲ ۲ ۲۲۹۸ ۱۷۶۶
۴ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴ تموم ذرات وجود اسیر دلبریه توئه شور ۴ ۴:۱۱ ۲ ۲ ۳۱۳۹ ۳۵۱۵
۵ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴ دم هیئتم توی نوبتم شور ۲.۶ ۲:۴۱ ۲ ۲ ۳۰۲۵ ۳۱۹۴