شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴

شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴

از جواد مقدم، ۷ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴ رویای من اینه رویای شیرینه شور ۴.۲ ۴:۲۵ ۲ ۲ ۷۳۹۲ ۴۴۰۱
۲ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴ اباالفضلیا مدیون اباالفضلن شور ۵ ۵:۱۶ ۲ ۲ ۳۷۰۰ ۴۷۰۶
۳ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴ کاش پای دل ما به نوایی برسد شعرخوانی ۷ ۷:۲۷ ۲ ۲ ۲۳۷۰ ۱۸۵۷
۴ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴ تموم ذرات وجود اسیر دلبریه توئه شور ۴ ۴:۱۱ ۲ ۲ ۳۲۱۴ ۳۶۱۱
۵ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴ دم هیئتم توی نوبتم شور ۲.۶ ۲:۴۱ ۲ ۲ ۳۰۹۶ ۳۲۸۲