شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴

شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴

از کربلایی جواد مقدم، ۷ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴ رویای من اینه رویای شیرینه شور ۴.۲ ۴:۲۵ ۲ ۲ ۷۰۸۷ ۴۰۷۳
۲ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴ اباالفضلیا مدیون اباالفضلن شور ۵ ۵:۱۶ ۲ ۲ ۳۳۴۳ ۴۳۳۸
۳ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴ کاش پای دل ما به نوایی برسد شعرخوانی ۷ ۷:۲۷ ۲ ۲ ۱۹۶۳ ۱۵۸۷
۴ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴ تموم ذرات وجود اسیر دلبریه توئه شور ۴ ۴:۱۱ ۲ ۲ ۲۸۶۹ ۳۳۱۴
۵ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۴ دم هیئتم توی نوبتم شور ۲.۶ ۲:۴۱ ۲ ۲ ۲۷۶۲ ۲۹۹۹