۳۰ آبان ۱۳۹۴

۳۰ آبان ۱۳۹۴

از محمد فصولی الكربلائي، ۴ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ ۳۰ آبان ۱۳۹۴ علی الحسین واویلا شور ۶.۱ ۶:۳۳ ۰ ۰ ۲۴۴۱ ۱۴۲۷
۲ ۳۰ آبان ۱۳۹۴ آه یا زینب | عربی ، فارسی واحد ۸ ۸:۴۲ ۱ ۱ ۲۰۸۷ ۱۶۰۴
۳ ۳۰ آبان ۱۳۹۴ ندائنا حسین | عربی ، فارسی واحد ۵.۲ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۱۱۹۲ ۱۲۳۹
۴ ۳۰ آبان ۱۳۹۴ زائر کرب و بلا حق شفاعت داره شور ۵.۵ ۵:۵۶ ۰ ۰ ۴۴۷۵ ۲۲۹۷