۳۰ آبان ۱۳۹۴

۳۰ آبان ۱۳۹۴

از محمد فصولی الكربلائي، ۴ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ ۳۰ آبان ۱۳۹۴ علی الحسین واویلا شور ۶.۱ ۶:۳۳ ۰ ۰ ۲۴۸۷ ۱۵۰۷
۲ ۳۰ آبان ۱۳۹۴ آه یا زینب | عربی ، فارسی واحد ۸ ۸:۴۲ ۱ ۱ ۲۱۳۱ ۱۶۷۹
۳ ۳۰ آبان ۱۳۹۴ ندائنا حسین | عربی ، فارسی واحد ۵.۲ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۱۲۲۴ ۱۳۰۲
۴ ۳۰ آبان ۱۳۹۴ زائر کرب و بلا حق شفاعت داره شور ۵.۵ ۵:۵۶ ۰ ۰ ۴۵۴۳ ۲۳۷۸