يا قلبي سافر

يا قلبي سافر

از قحطان البديري، ۲ قطعه، ۱۲ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ يا قلبي سافر يا قلبي سافر ۸.۴ ۹:۰۴ ۰ ۰ ۷۵۳۸ ۲۷۵۳