گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۴

گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۴

از حاج منصور ارضی، ۵ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۴ مریض وصل شدن اقتضای هجران است مناجات ۳.۴ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۲۱۷۱ ۱۵۵۵
۲ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۴ شبیه این زمین در آسمان ها آسمانی نیست روضه ۴.۱ ۴:۲۴ ۰ ۰ ۱۰۶۴ ۱۵۵۱
۳ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۴ از خانه خراب بنا ساختن خوش است مناجات ۵.۴ ۵:۵۳ ۰ ۰ ۷۲۴ ۱۵۵۹
۴ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۴ از شیر غیر از شیر بودن بر نمی آید روضه ۵.۶ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۶۱۵ ۱۴۱۳
۵ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۴ ماییم و درد بی مداوایی که داریم مناجات ۳.۷ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۱۱۰۰ ۱۵۵۳