گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۴

گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۴

از حاج منصور ارضی، ۵ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۴ مریض وصل شدن اقتضای هجران است مناجات ۳.۴ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۲۱۱۷ ۱۴۹۸
۲ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۴ شبیه این زمین در آسمان ها آسمانی نیست روضه ۴.۱ ۴:۲۴ ۰ ۰ ۹۸۴ ۱۴۶۵
۳ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۴ از خانه خراب بنا ساختن خوش است مناجات ۵.۴ ۵:۵۳ ۰ ۰ ۶۵۳ ۱۵۰۰
۴ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۴ از شیر غیر از شیر بودن بر نمی آید روضه ۵.۶ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۵۸۹ ۱۳۵۲
۵ گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۴ ماییم و درد بی مداوایی که داریم مناجات ۳.۷ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۱۰۴۹ ۱۴۹۷