میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴

میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۱۲ ثانیه

۱ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴ مدینه غرق بارونه ملیکه بهشت اومد سرود ۶.۱ ۶:۲۴ ۹ ۹ ۲۳۱۲ ۱۲۴۳
۲ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴ چنین گفت پیری ز آل پیمبر مدح ۳.۴ ۳:۲۹ ۹ ۹ ۷۷۸ ۶۹۲
۳ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴ شکوفه های خنده روی هر لب سرود ۶.۲ ۶:۳۰ ۹ ۹ ۱۴۳۱ ۱۱۶۵