میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴

میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۱۲ ثانیه

۱ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴ مدینه غرق بارونه ملیکه بهشت اومد سرود ۶.۱ ۶:۲۴ ۹ ۹ ۲۹۱۴ ۱۶۹۷
۲ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴ چنین گفت پیری ز آل پیمبر مدح ۳.۴ ۳:۲۹ ۹ ۹ ۱۱۰۱ ۹۶۴
۳ میلاد حضرت معصومه (س) ۱۳۹۴ شکوفه های خنده روی هر لب سرود ۶.۲ ۶:۳۰ ۹ ۹ ۲۳۸۳ ۱۷۴۰