گلچین شهادت ۱۳۹۴

گلچین شهادت ۱۳۹۴

از حاج حسن خلج، ۷ قطعه، ۱ ساعت و ۷ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۴ آسمان را آه جانسوزت ز پا انداخته روضه ۶.۶ ۷:۱۰ ۲ ۲ ۳۹۰۵ ۲۵۹۹
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۴ هر چند بین راه شما را کشید و برد روضه ۶.۷ ۷:۱۵ ۲ ۲ ۱۹۰۲ ۱۶۷۳
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۴ محیط بر همگان اضطراب گشته بیا مناجات ۳.۵ ۳:۴۸ ۲ ۲ ۱۵۳۹ ۱۵۸۵
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۴ در وجود تو جود را دیدم روضه ۱۶ ۱۷:۲۰ ۰ ۰ ۶۷۸ ۲۴۰۸
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۴ هزار خاطره غم نمی رود از یاد روضه ۱۱.۵ ۱۲:۳۴ ۰ ۰ ۴۹۲ ۴۶۰
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۴ یازده بار جهان گوشه زندان کم نیست روضه ۱۲.۳ ۱۳:۲۷ ۰ ۰ ۶۲۰ ۵۵۴
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۴ دست زمانه بار دیگر اشتباه کرد روضه ۵.۶ ۶:۰۱ ۰ ۰ ۱۰۴۶ ۵۷۷