گلچین رمضان ۱۳۹۴

گلچین رمضان ۱۳۹۴

از حاج حسن خلج، ۱۸ قطعه، ۲ ساعت و ۲۶ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۴ چون ز فرق اکبر اندر کارزار روضه ۵.۵ ۵:۵۸ ۴ ۴ ۴۳۶۵ ۴۱۵۷
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۴ یک نظر مستانه کردی عاقبت مناجات ۱۲.۴ ۱۳:۳۳ ۴ ۴ ۲۳۶۲ ۲۸۶۵
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۴ خواهم دلی که غرق شود در لقای تو مناجات ۱۰.۹ ۱۱:۴۱ ۴ ۴ ۱۱۹۵ ۵۰۹۵
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۴ از داغ لب بهم زدنت مادر آب شد روضه ۱۰.۸ ۱۱:۳۵ ۴ ۴ ۱۸۰۳ ۳۸۴۹
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۴ لبالبم ز خطا از گناه لبریزم مناجات ۹.۱ ۹:۵۴ ۳ ۳ ۱۱۹۲ ۴۱۶۴
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۴ گرمی آشیان پیغمبر روضه ۱۵ ۱۶:۲۱ ۳ ۳ ۱۱۹۷ ۲۱۳۸
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۴ خاکیم بس که زمین خوردم و غفلت کردم مناجات ۱۱.۱ ۱۱:۵۶ ۳ ۳ ۱۲۳۶ ۲۴۸۶
۸ گلچین رمضان ۱۳۹۴ سحر بود و غم و درد روضه ۱۲.۶ ۱۳:۳۳ ۴ ۴ ۲۱۲۵ ۲۳۴۳
۹ گلچین رمضان ۱۳۹۴ امشب مرا برای خودت انتخاب کن مناجات ۶.۲ ۶:۳۳ ۴ ۴ ۱۶۲۱ ۲۵۷۳
۱۰ گلچین رمضان ۱۳۹۴ دردی تمام بال و پرم را گرفته است روضه ۵.۸ ۶:۱۱ ۴ ۴ ۱۰۱۸ ۱۳۷۶
۱۱ گلچین رمضان ۱۳۹۴ ای نور قلب عاشقم شمع این خانه تویی روضه ۴.۳ ۴:۳۳ ۴ ۴ ۲۷۸۰۰ ۷۹۵۸
۱۲ گلچین رمضان ۱۳۹۴ یگانه و نداری شبیه و مانندی مدح ۷.۲ ۷:۵۰ ۳ ۳ ۱۴۴۳ ۱۶۳۲
۱۳ گلچین رمضان ۱۳۹۴ جز لبت هیچ کجا شهد و نمک با هم نیست مدح ۸.۶ ۹:۲۰ ۳ ۳ ۱۴۱۶ ۱۵۵۷
۱۴ گلچین رمضان ۱۳۹۴ از باغ دلت که گشت پرپر می گفت روضه ۴.۶ ۴:۵۷ ۳ ۳ ۸۲۱ ۱۳۰۴
۱۵ گلچین رمضان ۱۳۹۴ یا رب نصیب هیچ غریبی دگر مکن روضه ۲.۸ ۳:۰۴ ۳ ۳ ۱۳۸۱ ۱۵۹۷
۱۶ گلچین رمضان ۱۳۹۴ اگر تو را نداشتم یقین خدا نداشتم مدح ۲.۴ ۲:۲۸ ۳ ۳ ۱۱۶۶ ۱۳۱۰
۱۷ گلچین رمضان ۱۳۹۴ قسم به صحن بلندت به کربلای شما مناجات ۴ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۵۳۵ ۱۲۸۲
۱۸ گلچین رمضان ۱۳۹۴ منت خدای را به غمت مبتلا شدم مناجات ۲.۹ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۱۰۴۱ ۱۷۹۶