گلچین رمضان ۱۳۹۴

گلچین رمضان ۱۳۹۴

از حاج حسن خلج، ۱۸ قطعه، ۲ ساعت و ۲۶ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۴ چون ز فرق اکبر اندر کارزار روضه ۵.۵ ۵:۵۸ ۴ ۴ ۴۱۵۸ ۴۰۷۰
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۴ یک نظر مستانه کردی عاقبت مناجات ۱۲.۴ ۱۳:۳۳ ۴ ۴ ۱۸۷۴ ۲۷۲۵
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۴ خواهم دلی که غرق شود در لقای تو مناجات ۱۰.۹ ۱۱:۴۱ ۴ ۴ ۱۱۴۴ ۴۹۷۱
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۴ از داغ لب بهم زدنت مادر آب شد روضه ۱۰.۸ ۱۱:۳۵ ۴ ۴ ۱۷۳۰ ۳۷۶۷
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۴ لبالبم ز خطا از گناه لبریزم مناجات ۹.۱ ۹:۵۴ ۳ ۳ ۱۱۳۷ ۴۰۵۱
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۴ گرمی آشیان پیغمبر روضه ۱۵ ۱۶:۲۱ ۳ ۳ ۱۱۵۹ ۲۰۸۰
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۴ خاکیم بس که زمین خوردم و غفلت کردم مناجات ۱۱.۱ ۱۱:۵۶ ۳ ۳ ۱۱۶۹ ۲۳۷۹
۸ گلچین رمضان ۱۳۹۴ سحر بود و غم و درد روضه ۱۲.۶ ۱۳:۳۳ ۴ ۴ ۲۰۰۵ ۲۲۶۱
۹ گلچین رمضان ۱۳۹۴ امشب مرا برای خودت انتخاب کن مناجات ۶.۲ ۶:۳۳ ۴ ۴ ۱۵۴۷ ۲۴۹۹
۱۰ گلچین رمضان ۱۳۹۴ دردی تمام بال و پرم را گرفته است روضه ۵.۸ ۶:۱۱ ۴ ۴ ۹۶۴ ۱۳۱۸
۱۱ گلچین رمضان ۱۳۹۴ ای نور قلب عاشقم شمع این خانه تویی روضه ۴.۳ ۴:۳۳ ۴ ۴ ۲۵۵۶۹ ۷۵۰۱
۱۲ گلچین رمضان ۱۳۹۴ یگانه و نداری شبیه و مانندی مدح ۷.۲ ۷:۵۰ ۳ ۳ ۱۳۷۵ ۱۵۷۵
۱۳ گلچین رمضان ۱۳۹۴ جز لبت هیچ کجا شهد و نمک با هم نیست مدح ۸.۶ ۹:۲۰ ۳ ۳ ۱۳۵۳ ۱۴۹۸
۱۴ گلچین رمضان ۱۳۹۴ از باغ دلت که گشت پرپر می گفت روضه ۴.۶ ۴:۵۷ ۳ ۳ ۶۲۶ ۱۲۴۰
۱۵ گلچین رمضان ۱۳۹۴ یا رب نصیب هیچ غریبی دگر مکن روضه ۲.۸ ۳:۰۴ ۳ ۳ ۱۲۷۷ ۱۵۳۵
۱۶ گلچین رمضان ۱۳۹۴ اگر تو را نداشتم یقین خدا نداشتم مدح ۲.۴ ۲:۲۸ ۳ ۳ ۱۱۴۵ ۱۲۵۲
۱۷ گلچین رمضان ۱۳۹۴ قسم به صحن بلندت به کربلای شما مناجات ۴ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۴۸۷ ۱۲۲۸
۱۸ گلچین رمضان ۱۳۹۴ منت خدای را به غمت مبتلا شدم مناجات ۲.۹ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۹۳۶ ۱۷۲۲