گلچین رمضان ۱۳۹۴

گلچین رمضان ۱۳۹۴

از حاج حسن خلج، ۱۸ قطعه، ۲ ساعت و ۲۶ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۴ چون ز فرق اکبر اندر کارزار روضه ۵.۵ ۵:۵۸ ۴ ۴ ۴۳۸۰ ۴۲۰۵
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۴ یک نظر مستانه کردی عاقبت مناجات ۱۲.۴ ۱۳:۳۳ ۴ ۴ ۲۳۹۸ ۲۹۱۳
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۴ خواهم دلی که غرق شود در لقای تو مناجات ۱۰.۹ ۱۱:۴۱ ۴ ۴ ۱۲۰۴ ۵۱۹۷
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۴ از داغ لب بهم زدنت مادر آب شد روضه ۱۰.۸ ۱۱:۳۵ ۴ ۴ ۱۸۱۳ ۳۸۹۴
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۴ لبالبم ز خطا از گناه لبریزم مناجات ۹.۱ ۹:۵۴ ۳ ۳ ۱۲۲۱ ۴۲۶۲
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۴ گرمی آشیان پیغمبر روضه ۱۵ ۱۶:۲۱ ۳ ۳ ۱۱۹۸ ۲۱۸۷
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۴ خاکیم بس که زمین خوردم و غفلت کردم مناجات ۱۱.۱ ۱۱:۵۶ ۳ ۳ ۱۲۷۶ ۲۵۹۹
۸ گلچین رمضان ۱۳۹۴ سحر بود و غم و درد روضه ۱۲.۶ ۱۳:۳۳ ۴ ۴ ۲۱۶۹ ۲۳۹۰
۹ گلچین رمضان ۱۳۹۴ امشب مرا برای خودت انتخاب کن مناجات ۶.۲ ۶:۳۳ ۴ ۴ ۱۶۵۹ ۲۶۶۳
۱۰ گلچین رمضان ۱۳۹۴ دردی تمام بال و پرم را گرفته است روضه ۵.۸ ۶:۱۱ ۴ ۴ ۱۰۲۲ ۱۴۲۰
۱۱ گلچین رمضان ۱۳۹۴ ای نور قلب عاشقم شمع این خانه تویی روضه ۴.۳ ۴:۳۳ ۴ ۴ ۳۱۳۴۳ ۸۷۵۷
۱۲ گلچین رمضان ۱۳۹۴ یگانه و نداری شبیه و مانندی مدح ۷.۲ ۷:۵۰ ۳ ۳ ۱۴۴۹ ۱۶۷۸
۱۳ گلچین رمضان ۱۳۹۴ جز لبت هیچ کجا شهد و نمک با هم نیست مدح ۸.۶ ۹:۲۰ ۳ ۳ ۱۴۳۲ ۱۶۰۰
۱۴ گلچین رمضان ۱۳۹۴ از باغ دلت که گشت پرپر می گفت روضه ۴.۶ ۴:۵۷ ۳ ۳ ۸۵۴ ۱۳۴۴
۱۵ گلچین رمضان ۱۳۹۴ یا رب نصیب هیچ غریبی دگر مکن روضه ۲.۸ ۳:۰۴ ۳ ۳ ۱۴۳۰ ۱۶۴۱
۱۶ گلچین رمضان ۱۳۹۴ اگر تو را نداشتم یقین خدا نداشتم مدح ۲.۴ ۲:۲۸ ۳ ۳ ۱۱۷۹ ۱۳۴۹
۱۷ گلچین رمضان ۱۳۹۴ قسم به صحن بلندت به کربلای شما مناجات ۴ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۵۵۱ ۱۳۲۷
۱۸ گلچین رمضان ۱۳۹۴ منت خدای را به غمت مبتلا شدم مناجات ۲.۹ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۱۱۰۶ ۱۸۵۰