میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۴

میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۴

از محمد فصولی الكربلائي، ۴ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۴ شب رحمت و شب مغفرته سرود ۷.۳ ۷:۵۵ ۱ ۱ ۱۳۱۰ ۱۰۰۳
۲ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۴ دلم از شادی شده آکنده سرود ۷ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۵۳۸ ۷۱۶
۳ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۴ يا برق إن جئت الغري فقل له ۳.۴ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۴۷۸ ۷۱۹
۴ میلاد امام حسن (ع) ۱۳۹۴ نبارک یابولیمه نبارک سرود ۳.۸ ۴:۰۳ ۱ ۱ ۹۹۷ ۹۷۳