گلچین شهادت ۱۳۹۳

گلچین شهادت ۱۳۹۳

از حاج حسن خلج، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۳ دوست دارم مثل کبوتر تو بقیعتون بمونم روضه ۱۰.۹ ۱۱:۵۰ ۴ ۴ ۳۴۷۶ ۱۵۲۸
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۳ ما سامرا نرفته گدای تو می شویم روضه ۷.۵ ۸:۰۶ ۴ ۴ ۱۶۲۶ ۱۱۹۳
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۳ به درگاهت ای لطف محض آمدم روضه ۸.۳ ۹:۰۲ ۴ ۴ ۱۰۴۹ ۱۰۵۷
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۳ ز دست رفته شکیبم روضه ۱۶.۳ ۱۷:۴۳ ۴ ۴ ۹۷۱ ۱۱۴۳
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۳ شلاق و زخم سلسله از خاطرم نرفت روضه ۵.۷ ۶:۰۹ ۴ ۴ ۷۸۸ ۹۵۴
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۳ آنان که عابدند به صوت اذان خوشند روضه ۱۲.۵ ۱۳:۳۵ ۴ ۴ ۶۶۹ ۹۷۵
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۳ زهرم داد و به سوز دردم خندید روضه ۶.۷ ۷:۱۵ ۴ ۴ ۱۰۶۳ ۱۱۷۰
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۳ ای مادر چهار آفتاب ادرکنی روضه ۱۴.۱ ۱۵:۲۴ ۴ ۴ ۱۴۰۰ ۱۱۶۹
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۳ خون جگر می چکد از آه من روضه ۸ ۸:۳۸ ۴ ۴ ۱۵۷۳ ۱۱۱۷
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۳ به سر شوق سر کوی تو دیرم روضه ۷.۸ ۸:۲۶ ۴ ۴ ۱۱۸۸ ۱۰۴۸
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۳ در چشم های منتظرم نا نمانده است روضه ۸ ۸:۴۲ ۴ ۴ ۷۴۲ ۹۷۶