گلچین شهادت ۱۳۹۳

گلچین شهادت ۱۳۹۳

از حاج حسن خلج، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۳ دوست دارم مثل کبوتر تو بقیعتون بمونم روضه ۱۰.۹ ۱۱:۵۰ ۴ ۴ ۳۴۰۲ ۱۴۳۰
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۳ ما سامرا نرفته گدای تو می شویم روضه ۷.۵ ۸:۰۶ ۴ ۴ ۱۵۳۶ ۱۱۱۳
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۳ به درگاهت ای لطف محض آمدم روضه ۸.۳ ۹:۰۲ ۴ ۴ ۹۷۹ ۹۷۰
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۳ ز دست رفته شکیبم روضه ۱۶.۳ ۱۷:۴۳ ۴ ۴ ۹۳۷ ۱۰۶۱
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۳ شلاق و زخم سلسله از خاطرم نرفت روضه ۵.۷ ۶:۰۹ ۴ ۴ ۶۸۹ ۸۷۹
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۳ آنان که عابدند به صوت اذان خوشند روضه ۱۲.۵ ۱۳:۳۵ ۴ ۴ ۶۳۰ ۸۹۶
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۳ زهرم داد و به سوز دردم خندید روضه ۶.۷ ۷:۱۵ ۴ ۴ ۱۰۱۹ ۱۰۸۱
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۳ ای مادر چهار آفتاب ادرکنی روضه ۱۴.۱ ۱۵:۲۴ ۴ ۴ ۱۳۵۴ ۱۰۹۱
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۳ خون جگر می چکد از آه من روضه ۸ ۸:۳۸ ۴ ۴ ۱۳۳۵ ۱۰۰۰
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۳ به سر شوق سر کوی تو دیرم روضه ۷.۸ ۸:۲۶ ۴ ۴ ۹۱۳ ۹۴۶
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۳ در چشم های منتظرم نا نمانده است روضه ۸ ۸:۴۲ ۴ ۴ ۶۷۶ ۸۹۳