گلچین شهادت ۱۳۹۳

گلچین شهادت ۱۳۹۳

از حاج حسن خلج، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۳ دوست دارم مثل کبوتر تو بقیعتون بمونم روضه ۱۰.۹ ۱۱:۵۰ ۴ ۴ ۳۵۲۲ ۱۵۹۱
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۳ ما سامرا نرفته گدای تو می شویم روضه ۷.۵ ۸:۰۶ ۴ ۴ ۱۶۴۹ ۱۲۵۲
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۳ به درگاهت ای لطف محض آمدم روضه ۸.۳ ۹:۰۲ ۴ ۴ ۱۱۲۸ ۱۱۱۳
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۳ ز دست رفته شکیبم روضه ۱۶.۳ ۱۷:۴۳ ۴ ۴ ۹۹۳ ۱۱۹۵
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۳ شلاق و زخم سلسله از خاطرم نرفت روضه ۵.۷ ۶:۰۹ ۴ ۴ ۸۲۰ ۱۰۱۳
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۳ آنان که عابدند به صوت اذان خوشند روضه ۱۲.۵ ۱۳:۳۵ ۴ ۴ ۷۳۵ ۱۰۴۸
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۳ زهرم داد و به سوز دردم خندید روضه ۶.۷ ۷:۱۵ ۴ ۴ ۱۱۰۰ ۱۲۲۴
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۳ ای مادر چهار آفتاب ادرکنی روضه ۱۴.۱ ۱۵:۲۴ ۴ ۴ ۱۵۵۶ ۱۲۵۴
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۳ خون جگر می چکد از آه من روضه ۸ ۸:۳۸ ۴ ۴ ۱۶۰۹ ۱۱۷۶
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۳ به سر شوق سر کوی تو دیرم روضه ۷.۸ ۸:۲۶ ۴ ۴ ۱۳۲۱ ۱۱۱۵
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۳ در چشم های منتظرم نا نمانده است روضه ۸ ۸:۴۲ ۴ ۴ ۷۶۵ ۱۰۳۷