میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۴

میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۴

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۳۸ دقیقه و ۴۴ ثانیه

۱ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۴ محاله دیگه واسه ما عاشقا سرود ۳.۶ ۳:۵۲ ۱۹ ۱۹ ۳۳۷۵ ۲۵۵۵
۲ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۴ امشب به بیت فاطمه رضوان گل افشانی کند مدح ۶ ۶:۲۷ ۲۰ ۲۰ ۳۶۶۴ ۲۰۳۲
۳ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۴ چه خوب است آب و هوایی که داری مدح ۱۴.۴ ۱۵:۴۰ ۱۹ ۱۹ ۳۰۲۸ ۱۸۰۳
۴ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۴ نفس بکش تو این هوا سرود ۱۱.۷ ۱۲:۴۵ ۱۹ ۱۹ ۹۶۷۵ ۳۵۲۷