گلچین رمضان ۱۳۹۳

گلچین رمضان ۱۳۹۳

از حاج حسن خلج، ۷ قطعه، ۱ ساعت و ۲ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۳ عبد گناهکار من چرا ز من جدا شدی مناجات ۱۰.۸ ۱۱:۴۴ ۴ ۴ ۵۲۴۰ ۲۴۷۴
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۳ دردی تمام بال و پرم را گرفته است روضه ۸.۲ ۸:۵۵ ۴ ۴ ۱۰۶۴ ۱۲۳۹
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۳ با آنکه حد جرمم بالاتر از عذاب است مناجات ۸.۸ ۹:۳۳ ۴ ۴ ۱۱۸۳ ۱۵۹۲
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۳ دوباره مرغ روحم هوای کربلا کرد مناجات ۳.۹ ۴:۱۱ ۴ ۴ ۳۳۸۵ ۱۷۴۷
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۳ دیگر علی ز بستر خود پا نمی شود روضه ۷.۲ ۷:۴۷ ۴ ۴ ۱۰۴۵ ۱۳۴۱
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۳ خدایا از عقابت ترس دارم مناجات ۱۲.۲ ۱۳:۱۸ ۴ ۴ ۱۵۳۲ ۱۷۷۷
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۳ خداوندا وجودم شعله ور شد روضه ۶.۴ ۶:۵۵ ۴ ۴ ۷۳۶ ۱۱۳۹