گلچین رمضان ۱۳۹۳

گلچین رمضان ۱۳۹۳

از حاج حسن خلج، ۷ قطعه، ۱ ساعت و ۲ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۳ عبد گناهکار من چرا ز من جدا شدی مناجات ۱۰.۸ ۱۱:۴۴ ۴ ۴ ۴۶۰۰ ۲۲۲۸
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۳ دردی تمام بال و پرم را گرفته است روضه ۸.۲ ۸:۵۵ ۴ ۴ ۱۰۲۶ ۱۱۴۱
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۳ با آنکه حد جرمم بالاتر از عذاب است مناجات ۸.۸ ۹:۳۳ ۴ ۴ ۱۱۴۲ ۱۴۳۲
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۳ دوباره مرغ روحم هوای کربلا کرد مناجات ۳.۹ ۴:۱۱ ۴ ۴ ۲۱۷۳ ۱۴۵۴
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۳ دیگر علی ز بستر خود پا نمی شود روضه ۷.۲ ۷:۴۷ ۴ ۴ ۱۰۱۱ ۱۲۴۷
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۳ خدایا از عقابت ترس دارم مناجات ۱۲.۲ ۱۳:۱۸ ۴ ۴ ۱۴۹۰ ۱۶۰۵
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۳ خداوندا وجودم شعله ور شد روضه ۶.۴ ۶:۵۵ ۴ ۴ ۶۹۶ ۱۰۵۷