گلچین فاطمیه ۱۳۹۴

گلچین فاطمیه ۱۳۹۴

از حاج منصور ارضی، ۶ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ پا به پای ناز و نعمت‎ها ریاضت لازم است مناجات ۴.۶ ۴:۵۹ ۱ ۱ ۲۳۵۹ ۱۳۶۶
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ ای شمع من نبودن نورت مصیبت است روضه ۵.۶ ۶:۰۶ ۱ ۱ ۱۰۸۶ ۱۲۶۵
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ دلگرمی این روزهای سرد برگرد مناجات ۳.۱ ۳:۲۰ ۱ ۱ ۷۲۱ ۱۶۰۲
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ چه کنم با غمت نمی دانم روضه ۴.۲ ۴:۳۰ ۱ ۱ ۸۴۰ ۱۵۴۴
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ خریدنی نشدیم و ز قیمت افتادیم مناجات ۳.۴ ۳:۴۰ ۱ ۱ ۱۰۳۹ ۱۶۶۷
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ می روی اما غممان را چکارش می کنی روضه ۳.۵ ۳:۴۷ ۱ ۱ ۸۶۱ ۱۴۲۳