گلچین فاطمیه ۱۳۹۳

گلچین فاطمیه ۱۳۹۳

از حاج منصور ارضی، ۳۱ قطعه، ۲ ساعت و ۴۴ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ سفره خالیست ولی نان تو خواهد آمد مناجات ۵.۴ ۵:۵۰ ۱ ۱ ۱۹۵۱ ۱۲۲۲
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ سایه ات از سر من رفت سرم درد گرفت روضه ۶ ۶:۳۱ ۱ ۱ ۱۴۲۱ ۱۳۲۹
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ ماییم و نفس داشتن اما نکشیدن مناجات ۴.۸ ۵:۱۳ ۱ ۱ ۵۱۱ ۱۰۳۰
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ سری که خاک رهت نیست سر نباید گفت مناجات ۳.۳ ۳:۳۴ ۱ ۱ ۶۸۸ ۸۷۷
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ از کوچه ها با قد خم با اشک دیده روضه ۵.۸ ۶:۱۴ ۱ ۱ ۶۳۱ ۱۰۱۳
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ تا خانه‎ تو هست چرا در به در شدن مناجات ۲.۲ ۲:۲۱ ۱ ۱ ۵۷۴ ۹۰۱
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ در می زنی که وا بشود وا نمی شود روضه ۵ ۵:۲۴ ۱ ۱ ۵۷۱ ۱۰۲۹
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ میان باید و شاید همیشه درگیر است مناجات ۳.۹ ۴:۱۰ ۱ ۱ ۴۱۱ ۸۹۰
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ فضه به من می گفت که زهرات تب دارد روضه ۵.۸ ۶:۱۷ ۱ ۱ ۴۵۴ ۹۴۶
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ هر کس که بر سرش زده با عشق سر کند مناجات ۴.۶ ۵:۰۰ ۱ ۱ ۳۷۲ ۹۲۸
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ حال تنت بد است دعایت نمی کنند روضه ۵.۴ ۵:۵۰ ۱ ۱ ۵۱۷ ۸۹۸
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ دوباره بزم عزا باز مرثیه ‎خوانی مناجات ۲.۶ ۲:۵۰ ۱ ۱ ۳۲۱ ۷۵۶
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ می‎شود پرواز معضل با پری که سوخته روضه ۳.۹ ۴:۱۲ ۱ ۱ ۳۰۰ ۹۳۵
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ همه محتاج نگاه تو به هم می نگریم مناجات ۲.۷ ۲:۵۷ ۱ ۱ ۴۰۲ ۸۵۴
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ تو نباشی غم چشمان ترم را چه کنم روضه ۶ ۶:۲۷ ۱ ۱ ۶۳۸ ۱۰۴۷
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ فاطمیه چیست راه فاطمه است روضه ۸ ۸:۳۹ ۱ ۱ ۴۶۳ ۹۷۳
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ زهرای من در بین آتش و دود نوحه ۶.۳ ۶:۵۲ ۱ ۱ ۴۵۲ ۹۴۴
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ تا نفس در سینه دارم یاد زهرا می کنم مناجات ۳.۶ ۳:۵۱ ۱ ۱ ۱۴۳۶ ۱۰۷۴
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ هنگام دردسر که گذر می شود شلوغ روضه ۵.۳ ۵:۴۳ ۱ ۱ ۴۹۳ ۸۴۵
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ زهرا بلاگردان مرتضی شد نوحه ۶.۲ ۶:۴۲ ۱ ۱ ۴۲۶ ۸۰۳
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ گندم از دسته دستاس تو برکت دارد روضه ۵.۴ ۵:۵۱ ۱ ۱ ۷۶۳ ۸۵۷
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ آخر چه کنم تا به پرت خار نگیرد روضه ۳.۹ ۴:۱۵ ۱ ۱ ۵۰۳ ۸۸۳
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ دست و پاگیرم ولیکن دست و پا دارم هنوز مناجات ۷.۹ ۸:۳۶ ۱ ۱ ۷۴۶ ۸۹۶
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ خانه خراب گشتن من با عزای توست روضه ۳.۲ ۳:۲۴ ۱ ۱ ۴۵۷ ۸۴۱
۲۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ در سینه مانده آه از غم تو نوحه ۴.۹ ۵:۱۸ ۱ ۱ ۳۲۶ ۷۸۰
۲۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ به همان قرب که خورشید و عطارد دارد شعرخوانی ۴.۳ ۴:۳۸ ۱ ۱ ۳۸۱ ۸۱۹
۲۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ این تن که غسل می دهم اینجا تن من است روضه ۵.۸ ۶:۱۸ ۱ ۱ ۱۰۷۷ ۱۰۴۲
۲۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ اسماء بریز آب روان نوحه ۴.۳ ۴:۳۵ ۱ ۱ ۲۱۹۶ ۱۱۸۷