شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۳

شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۳

از حاج محمود کریمی، ۳ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۳ جنت که خود به نام شبستان فاطمه است روضه ۱۱.۷ ۱۲:۴۵ ۳ ۳ ۴۲۸۸ ۱۹۳۷
۲ شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۳ رو شونه هاش می بره زهراشو خاک کنه زمینه ۸.۲ ۸:۵۳ ۴ ۴ ۳۷۸۶ ۳۰۸۱