میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۳

میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۳

از محمد فصولی الكربلائي، ۴ قطعه، ۱۳ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۳ وود کل نبی مرسل و ولی ۲.۱ ۲:۱۷ ۱ ۱ ۹۷۲ ۵۴۴
۲ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۳ دوباره صحن چشای عاشق شده دریایی سرود ۶.۱ ۶:۳۷ ۱ ۱ ۱۲۷۰ ۱۰۱۰
۳ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۳ نبارک سرود ۲.۶ ۲:۴۹ ۱ ۱ ۵۰۹ ۵۹۵
۴ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۳ علی مولا سرود ۲.۱ ۲:۱۶ ۲ ۲ ۱۱۲۵ ۶۷۶