میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۳

میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۳

از محمد فصولی الكربلائي، ۴ قطعه، ۱۳ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۳ وود کل نبی مرسل و ولی ۲.۱ ۲:۱۷ ۱ ۱ ۹۷۷ ۵۷۴
۲ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۳ دوباره صحن چشای عاشق شده دریایی سرود ۶.۱ ۶:۳۷ ۱ ۱ ۱۲۷۳ ۱۰۴۳
۳ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۳ نبارک سرود ۲.۶ ۲:۴۹ ۱ ۱ ۵۲۴ ۶۳۴
۴ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۳ علی مولا سرود ۲.۱ ۲:۱۶ ۲ ۲ ۱۱۳۷ ۷۱۸