گلچین مولودی ۱۳۹۳

گلچین مولودی ۱۳۹۳

از حاج حسن خلج، ۶ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۳ حرف دل است آمده و رد نمی شود مدح ۹.۹ ۱۰:۴۴ ۵ ۵ ۱۴۲۱ ۸۹۹
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۳ برو برو برو در خونه مولا بزن سرود ۴.۹ ۵:۱۶ ۵ ۵ ۱۰۹۰ ۱۰۲۷
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۳ ای ساقی کوثر یا مولا سرود ۴.۳ ۴:۳۹ ۳ ۳ ۳۸۵۹ ۹۸۴
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۳ تا همیشه زنگ صدات توی گوش عباسه سرود ۶.۳ ۶:۴۹ ۵ ۵ ۱۰۶۶ ۹۹۵
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۳ علی علی علی اکبر بابا خوش آمدی سرود ۶.۲ ۶:۴۲ ۳ ۳ ۳۷۶۰ ۹۰۳
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۳ ای تشنه چشمه لبت آب حیات مدح ۵.۴ ۵:۴۹ ۵ ۵ ۹۷۷ ۹۹۱