گلچین فاطمیه ۱۳۹۳

گلچین فاطمیه ۱۳۹۳

از حاج حسن خلج، ۵ قطعه، ۴۰ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ عید امسال پر از عطر گل یاس شده روضه ۹.۱ ۹:۵۴ ۴ ۴ ۵۷۶۶ ۳۲۹۶
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ بشین خونه رو آب و جارو نکن روضه ۵.۶ ۸:۰۳ ۴ ۴ ۴۳۵۲ ۳۲۴۲
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ پاشو زهرا پاشو از کجا زمینه ۴.۱ ۴:۲۲ ۵ ۵ ۲۷۵۹ ۲۶۱۸
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ جز داغ تو هیچ کس مرا پیر نکرد روضه ۱۰.۳ ۱۱:۱۴ ۵ ۵ ۳۳۲۵ ۲۶۸۷
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۳ گل یاس مهربونم روضه ۶.۴ ۶:۵۸ ۴ ۴ ۳۸۲۲ ۲۹۹۱