گلچین شهادت ۱۳۹۴

گلچین شهادت ۱۳۹۴

از حاج محمد رضا طاهری، ۱۶ قطعه، ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۴ سلام پسرم سلام قمرم زمینه ۱۰ ۱۰:۵۴ ۲ ۲ ۱۶۷۰ ۱۵۷۲
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۴ مثل تو مادری اینچنین نیست نوحه ۷.۱ ۷:۴۵ ۲ ۲ ۴۶۸ ۱۰۴۶
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۴ ای که نامت زینت عرش برین واحد ۲.۲ ۲:۲۰ ۲ ۲ ۴۳۴ ۱۰۰۱
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۴ داد می زنیم که از تو نشانه نیست مناجات ۵.۲ ۵:۲۸ ۲ ۲ ۴۳۰ ۱۱۷۹
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۴ کیست زینب آسمان در محضرش افتاده است روضه ۱۷.۵ ۱۹:۰۴ ۲ ۲ ۴۴۰ ۲۰۰۷
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۴ من زینبم ولی نه اون زینب قدیم زمینه ۱۰.۸ ۱۱:۳۴ ۲ ۲ ۱۳۷۵ ۱۲۳۸
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۴ تا نامت بر لب می رسد نوحه ۹.۵ ۱۰:۱۲ ۲ ۲ ۲۶۲ ۹۶۶
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۴ گفتم از کوه بگویم قدمم می لرزد واحد ۴.۳ ۴:۳۱ ۲ ۲ ۳۳۱ ۱۱۳۶
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۴ دمت کجاست که گاهی صدا کند ما را مناجات ۵.۴ ۵:۴۹ ۱ ۱ ۲۸۰ ۸۷۹
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۴ ما بی وجود لطف تو مذهب نداشتیم روضه ۱۷ ۱۸:۳۴ ۱ ۱ ۳۹۱ ۸۳۹
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۴ در بستری ولی تن تو پا نمی خورد روضه ۱.۸ ۱:۵۳ ۱ ۱ ۴۵۰ ۷۰۶
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۴ داره بقیع حال عجیب زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۲۸ ۱ ۱ ۱۳۹۴ ۹۵۶
۱۳ گلچین شهادت ۱۳۹۴ یاد تو بودن افضل الاعمال یادهاست مناجات ۴.۲ ۴:۳۴ ۱ ۱ ۲۰۷ ۱۱۷۰
۱۴ گلچین شهادت ۱۳۹۴ ای که جان سپردی به زخم بی وفایی روضه ۶.۱ ۶:۳۸ ۱ ۱ ۱۰۶۷ ۶۶۵
۱۵ گلچین شهادت ۱۳۹۴ افتاده است روی زمین و برابرش روضه ۸ ۸:۴۳ ۱ ۱ ۲۷۱ ۸۰۷
۱۶ گلچین شهادت ۱۳۹۴ پر می گیرم تا کاظمین رو به روی باب المراد زمینه ۸.۴ ۹:۰۷ ۱ ۱ ۳۵۳ ۱۷۷۱