شب پنجم محرم ۱۳۹۳ ( مسجد الهادی (ع) )

شب پنجم محرم ۱۳۹۳ ( مسجد الهادی (ع) )

از حاج محمود کریمی، ۸ قطعه، ۵۵ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۳ ( مسجد الهادی (ع) ) سر می نهد تمام فلک زیر پای او روضه ۸.۲ ۸:۵۱ ۵ ۵ ۱۳۵۱۵ ۳۵۹۳
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۳ ( مسجد الهادی (ع) ) طاقتش سر آمده با لب خشکیده و با دیده تر آمده روضه ۴.۴ ۴:۴۶ ۴ ۴ ۷۰۴۷ ۱۷۴۶
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۳ ( مسجد الهادی (ع) ) علی مقابل زهرا رسید این گونه روضه ۱۰.۸ ۱۱:۴۹ ۴ ۴ ۲۶۸۱ ۱۸۲۵
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۳ ( مسجد الهادی (ع) ) دیدم که بی تو خیمه قبر ربابه زمینه ۹.۹ ۱۰:۴۸ ۵ ۵ ۴۴۹۷ ۳۸۲۴
۵ شب پنجم محرم ۱۳۹۳ ( مسجد الهادی (ع) ) اگه شرم از خیر البشر دارید واحد ۳ ۳:۱۱ ۵ ۵ ۳۵۱۶ ۲۸۰۷
۶ شب پنجم محرم ۱۳۹۳ ( مسجد الهادی (ع) ) انا فداء الحسین بن علی شور ۲.۸ ۲:۵۷ ۴ ۴ ۳۶۲۸ ۳۴۲۶
۷ شب پنجم محرم ۱۳۹۳ ( مسجد الهادی (ع) ) ای همه دین من ای شه بی کفن شور ۴.۹ ۵:۱۶ ۶ ۶ ۳۹۱۴ ۳۵۹۲