شب پنجم محرم ۱۳۹۳ ( مسجد الهادی (ع) )

شب پنجم محرم ۱۳۹۳ ( مسجد الهادی (ع) )

از حاج محمود کریمی، ۸ قطعه، ۵۵ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۳ ( مسجد الهادی (ع) ) سر می نهد تمام فلک زیر پای او روضه ۸.۲ ۸:۵۱ ۵ ۵ ۱۳۴۰۶ ۳۵۰۷
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۳ ( مسجد الهادی (ع) ) طاقتش سر آمده با لب خشکیده و با دیده تر آمده روضه ۴.۴ ۴:۴۶ ۴ ۴ ۶۹۸۵ ۱۶۶۶
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۳ ( مسجد الهادی (ع) ) علی مقابل زهرا رسید این گونه روضه ۱۰.۸ ۱۱:۴۹ ۴ ۴ ۲۵۵۱ ۱۷۳۷
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۳ ( مسجد الهادی (ع) ) دیدم که بی تو خیمه قبر ربابه زمینه ۹.۹ ۱۰:۴۸ ۵ ۵ ۴۱۷۹ ۳۶۵۸
۵ شب پنجم محرم ۱۳۹۳ ( مسجد الهادی (ع) ) اگه شرم از خیر البشر دارید واحد ۳ ۳:۱۱ ۵ ۵ ۳۳۳۳ ۲۶۹۴
۶ شب پنجم محرم ۱۳۹۳ ( مسجد الهادی (ع) ) انا فداء الحسین بن علی شور ۲.۸ ۲:۵۷ ۴ ۴ ۳۵۵۵ ۳۲۷۹
۷ شب پنجم محرم ۱۳۹۳ ( مسجد الهادی (ع) ) ای همه دین من ای شه بی کفن شور ۴.۹ ۵:۱۶ ۶ ۶ ۳۸۷۱ ۳۴۷۶