۲۶ شهریور ۱۳۹۳

۲۶ شهریور ۱۳۹۳

از کربلایی جواد مقدم، ۹ قطعه، ۴۸ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ کی به قدر حسین دیوونه داره شور ۳ ۳:۱۱ ۲ ۲ ۵۹۰۰ ۳۰۵۶
۲ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ اربابم حسین دلمو برده شور ۳.۲ ۳:۲۹ ۳ ۳ ۲۱۴۶ ۲۴۴۸
۳ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ دوباره امشب دل بی قرارم واحد ۵.۶ ۶:۰۱ ۳ ۳ ۱۹۲۷ ۱۸۸۷
۴ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ بیا پریشون بشیم همه مجنون بشیم واحد ۶.۵ ۷:۰۵ ۳ ۳ ۱۶۵۶ ۱۹۶۹
۵ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ جانا به تیغ ابروی همچون هلال تو خون مرا بریز شعرخوانی ۵.۹ ۶:۲۵ ۳ ۳ ۱۳۳۰ ۱۵۵۳
۶ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ دستامو بگیر که وقت رفتنه تک ۳.۷ ۴:۰۳ ۳ ۳ ۲۹۲۱ ۲۵۲۵
۷ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ من تو رو دارم هیچی نمی خوام شور ۶.۷ ۷:۱۸ ۳ ۳ ۲۳۶۸ ۳۰۹۷