۲۶ شهریور ۱۳۹۳

۲۶ شهریور ۱۳۹۳

از جواد مقدم، ۹ قطعه، ۴۸ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ کی به قدر حسین دیوونه داره شور ۳ ۳:۱۱ ۲ ۲ ۶۱۲۹ ۳۲۴۱
۲ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ اربابم حسین دلمو برده شور ۳.۲ ۳:۲۹ ۳ ۳ ۲۳۲۱ ۲۶۲۲
۳ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ دوباره امشب دل بی قرارم واحد ۵.۶ ۶:۰۱ ۳ ۳ ۲۱۳۰ ۲۰۵۵
۴ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ بیا پریشون بشیم همه مجنون بشیم واحد ۶.۵ ۷:۰۵ ۳ ۳ ۱۷۹۱ ۲۱۲۳
۵ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ جانا به تیغ ابروی همچون هلال تو خون مرا بریز شعرخوانی ۵.۹ ۶:۲۵ ۳ ۳ ۱۳۶۸ ۱۶۹۷
۶ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ دستامو بگیر که وقت رفتنه تک ۳.۷ ۴:۰۳ ۳ ۳ ۳۲۵۸ ۲۷۷۷
۷ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ من تو رو دارم هیچی نمی خوام شور ۶.۷ ۷:۱۸ ۳ ۳ ۲۵۰۴ ۳۲۷۳