میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۳

میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۳

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۳ ای عشق شور انگیز سرود ۵.۳ ۵:۴۱ ۳ ۳ ۳۷۵۲ ۲۵۶۸
۲ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۳ امشب که شب دلدادگی سرود ۷.۲ ۷:۴۹ ۳ ۳ ۲۲۲۵ ۲۰۰۳