شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۳

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۳

از کربلایی جواد مقدم، ۸ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۳ وقتی دلم تصور می کنه شور ۴.۹ ۵:۱۶ ۴ ۴ ۹۹۰۶ ۱۱۳۳۰
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۳ ذکری که هر سو همش کرده هیاهو واحد ۴ ۴:۲۰ ۴ ۴ ۴۷۳۷ ۴۸۹۵
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۳ از غم بنالم عشقت مدالم واحد ۲.۲ ۲:۲۰ ۴ ۴ ۲۹۴۵ ۳۵۲۰
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۳ از عرش اگر به دامنم گل زده اند شعرخوانی ۴.۷ ۵:۰۵ ۳ ۳ ۱۹۵۵ ۲۱۱۷
۵ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۳ یا حسین به یاد حرمتم شور ۴.۹ ۵:۱۸ ۴ ۴ ۲۷۵۶ ۵۲۸۶