شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۳

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۳

از جواد مقدم، ۸ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۳ وقتی دلم تصور می کنه شور ۴.۹ ۵:۱۶ ۴ ۴ ۱۰۲۲۳ ۱۱۶۷۵
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۳ ذکری که هر سو همش کرده هیاهو واحد ۴ ۴:۲۰ ۴ ۴ ۸۳۵۰ ۶۰۳۴
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۳ از غم بنالم عشقت مدالم واحد ۲.۲ ۲:۲۰ ۴ ۴ ۳۳۰۳ ۳۸۲۷
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۳ از عرش اگر به دامنم گل زده اند شعرخوانی ۴.۷ ۵:۰۵ ۳ ۳ ۲۱۷۲ ۲۳۱۱
۵ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۳ یا حسین به یاد حرمتم شور ۴.۹ ۵:۱۸ ۴ ۴ ۳۱۱۷ ۵۵۴۷