گلچین مولودی ۱۳۹۲

گلچین مولودی ۱۳۹۲

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۲۱ قطعه، ۲ ساعت و ۲۶ دقیقه و ۵۴ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۲ کی می دونه چی گذشته تو این شب عاشقونه سرود ۴ ۴:۱۸ ۴ ۴ ۴۱۲۰ ۸۰۹۴
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۲ کار ما امشب است با زینب مدح ۸.۵ ۹:۱۵ ۴ ۴ ۲۳۸۳ ۷۳۱۸
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۲ زمزمه همیشه روی لب ها زینبه سرود ۵.۸ ۶:۱۵ ۴ ۴ ۲۸۴۸ ۷۷۶۱
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۲ از لطف التماس صداهای آهوان مدح ۶.۴ ۶:۵۳ ۴ ۴ ۱۲۰۹ ۴۴۷۱
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۲ بارون خبر آورده برای طراوت دلای ما سرود ۸.۶ ۹:۲۱ ۴ ۴ ۳۲۸۲ ۵۴۴۱
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۲ شوری در سرم برپاست تا حرم سرود ۷.۷ ۸:۲۴ ۴ ۴ ۱۶۳۳ ۴۶۵۶
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۲ قسمتم نیست بال و پر بدهند مدح ۴.۵ ۴:۵۰ ۴ ۴ ۱۰۵۹ ۴۰۷۶
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۲ چه خوب شد الطاف بالا بیشتر شد مدح ۹.۴ ۱۰:۱۱ ۱۵ ۱۵ ۱۸۶۳ ۷۶۵
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۲ ماه اومده روی زمین سرود ۷.۴ ۸:۰۰ ۱۶ ۱۶ ۱۶۱۳ ۲۰۷۱
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۲ دلم را هوای تو پر کرده است مدح ۵.۸ ۶:۱۹ ۱۷ ۱۷ ۱۶۲۳ ۲۰۵۳
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۲ صدای پای عشق می رسه از آسمونا سرود ۵.۳ ۵:۴۵ ۱۷ ۱۷ ۲۲۵۸ ۲۳۳۹
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۲ روزه داران کرم از عرش خدا می آید مدح ۷.۶ ۸:۱۳ ۳ ۳ ۲۰۷۵ ۳۹۱۹
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۲ دل من باز دوباره سرود ۴.۱ ۴:۲۱ ۳ ۳ ۲۱۷۷ ۴۰۶۰
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۲ توی تقویمای دنیا سرود ۷ ۷:۳۸ ۳ ۳ ۳۳۴۶ ۴۰۱۲
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۲ امشب خبر ز عالم بالا رسیده است مدح ۴.۲ ۴:۳۰ ۳ ۳ ۲۶۳۲ ۵۱۷۱
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۹۲ کسی که فکر یاره سرود ۵.۸ ۶:۱۳ ۳ ۳ ۳۹۳۵ ۶۶۸۴
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۹۲ ما را برای گدایش شدند آفریدند مدح ۶.۵ ۷:۰۱ ۱۷ ۱۷ ۱۴۹۰ ۱۶۷۹
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۹۲ شام غمم سر اومده سرود ۷.۹ ۸:۳۵ ۱۷ ۱۷ ۱۷۶۲ ۱۸۸۲