گلچین مولودی ۱۳۹۲

گلچین مولودی ۱۳۹۲

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۲۵ قطعه، ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۲ کی می دونه چی گذشته تو این شب عاشقونه سرود ۴ ۴:۱۸ ۴ ۴ ۴۱۵۵ ۸۱۵۲
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۲ کار ما امشب است با زینب مدح ۸.۵ ۹:۱۵ ۴ ۴ ۲۳۹۰ ۷۳۶۸
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۲ زمزمه همیشه روی لب ها زینبه سرود ۵.۸ ۶:۱۵ ۴ ۴ ۲۸۷۷ ۷۸۱۱
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۲ از لطف التماس صداهای آهوان مدح ۶.۴ ۶:۵۳ ۴ ۴ ۱۲۲۸ ۴۵۳۵
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۲ بارون خبر آورده برای طراوت دلای ما سرود ۸.۶ ۹:۲۱ ۴ ۴ ۳۳۲۰ ۵۴۹۹
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۲ شوری در سرم برپاست تا حرم سرود ۷.۷ ۸:۲۴ ۴ ۴ ۱۶۶۱ ۴۶۹۷
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۲ قسمتم نیست بال و پر بدهند مدح ۴.۵ ۴:۵۰ ۴ ۴ ۱۰۷۹ ۴۱۳۱
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۲ چه خوب شد الطاف بالا بیشتر شد مدح ۹.۴ ۱۰:۱۱ ۱۵ ۱۵ ۱۸۹۲ ۷۹۸
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۲ ماه اومده روی زمین سرود ۷.۴ ۸:۰۰ ۱۶ ۱۶ ۱۶۷۲ ۲۱۴۰
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۲ دلم را هوای تو پر کرده است مدح ۵.۸ ۶:۱۹ ۱۷ ۱۷ ۱۶۴۵ ۲۱۱۳
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۲ صدای پای عشق می رسه از آسمونا سرود ۵.۳ ۵:۴۵ ۱۷ ۱۷ ۲۲۹۳ ۲۳۹۲
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۲ روزه داران کرم از عرش خدا می آید مدح ۷.۶ ۸:۱۳ ۳ ۳ ۲۱۱۳ ۳۹۸۰
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۲ دل من باز دوباره سرود ۴.۱ ۴:۲۱ ۳ ۳ ۲۲۵۷ ۴۰۹۷
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۲ توی تقویمای دنیا سرود ۷ ۷:۳۸ ۳ ۳ ۳۳۹۷ ۴۰۵۷
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۲ امشب خبر ز عالم بالا رسیده است مدح ۴.۲ ۴:۳۰ ۳ ۳ ۲۶۵۴ ۵۲۲۶
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۹۲ کسی که فکر یاره سرود ۵.۸ ۶:۱۳ ۳ ۳ ۴۰۳۰ ۶۷۱۷
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۹۲ کو آنکه طی کند شب عرفانی تو را مدح ۵.۱ ۵:۳۲ ۶ ۶ ۲۷۹۱ ۴۹۵۴
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۹۲ دست افشونه پا می کوبه آسمون رو زمین سرود ۳.۴ ۳:۳۸ ۷ ۷ ۳۵۶۴ ۵۶۷۷
۱۹ گلچین مولودی ۱۳۹۲ قسم به آنکه به گنجشک بال و پر داده مدح ۸.۴ ۹:۰۸ ۷ ۷ ۶۲۸۷ ۸۳۰۳
۲۰ گلچین مولودی ۱۳۹۲ تو خونه ارباب یه صدایی میگه سرود ۹.۲ ۱۰:۰۱ ۶ ۶ ۳۴۵۹ ۷۸۶۳
۲۱ گلچین مولودی ۱۳۹۲ ما را برای گدایش شدند آفریدند مدح ۶.۵ ۷:۰۱ ۱۷ ۱۷ ۱۴۹۳ ۱۷۳۲
۲۲ گلچین مولودی ۱۳۹۲ شام غمم سر اومده سرود ۷.۹ ۸:۳۵ ۱۷ ۱۷ ۱۸۱۲ ۱۹۴۶