گلچین محرم ۱۳۹۱

گلچین محرم ۱۳۹۱

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵۷ قطعه، ۶ ساعت و ۸ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ خوب در حق تو وفا کردند روضه ۷.۵ ۸:۱۰ ۱۶ ۱۶ ۳۸۰۶ ۱۸۹۴
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ الحمدالله دوباره مستم دخیل بستم زمینه ۸.۹ ۹:۳۷ ۱۸ ۱۸ ۲۹۷۳ ۲۹۲۳
۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ ز بام کوفه می کنم تو را نظاره یا حسین واحد ۳.۹ ۴:۱۰ ۱۷ ۱۷ ۲۳۱۱ ۲۷۹۴
۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ اگه قراره توی کربلا نمیرم کجا بمیرم شور ۲.۴ ۲:۳۵ ۱۷ ۱۷ ۳۰۴۹ ۳۳۹۴
۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ دست ها سایبان چشمانم روضه ۸.۴ ۹:۰۴ ۱۷ ۱۷ ۱۷۴۲ ۱۷۸۷
۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ رسیدن به خیر ای یاوران خون خدا زمینه ۷.۱ ۷:۴۳ ۱۷ ۱۷ ۱۹۵۹ ۲۱۴۴
۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ ای ساربان ای ساربان آهسته ران این کاروان واحد ۳.۱ ۳:۱۸ ۱۷ ۱۷ ۳۰۳۳ ۲۴۲۹
۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ می باره بارون روی سر مجنون واحد ۵.۶ ۶:۰۳ ۱۷ ۱۷ ۵۱۵۴ ۳۵۸۶
۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ حرم نگو دوای درده شور ۵.۶ ۶:۰۳ ۱۶ ۱۶ ۶۰۶۳ ۴۴۸۲
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ عمه جان این سر منوّر کمکم می کنی که بردارم روضه ۵ ۵:۲۵ ۱۷ ۱۷ ۱۶۸۹ ۲۵۲۱
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ چه روزایی بود یادش بخیر زمینه ۹.۳ ۱۰:۰۸ ۱۷ ۱۷ ۳۸۷۸ ۲۸۶۶
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ یه ماه و ستاره یه دختر که داره واحد ۵.۴ ۵:۴۸ ۱۷ ۱۷ ۲۳۹۹ ۴۶۸۶
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ ظهر عاشورا حرم کربلا واحد ۱.۹ ۲:۰۱ ۱۷ ۱۷ ۲۷۲۲ ۲۶۰۷
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ منو این زخمای کاری شور ۳.۲ ۳:۲۵ ۱۷ ۱۷ ۲۶۶۴ ۳۳۶۶
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ گاه لیلایی و گهی مجنون روضه ۱۲.۷ ۱۳:۵۱ ۱۷ ۱۷ ۱۱۰۳ ۱۹۵۷
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ می سوزه یه خواهری که میون خیمه زمینه ۸.۶ ۹:۲۲ ۱۷ ۱۷ ۱۵۲۵ ۲۳۸۴
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ می باره بارون روی سر مجنون واحد ۶.۶ ۷:۰۸ ۱۸ ۱۸ ۱۷۲۰۲۲ ۴۵۳۴۵
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ تو خوابم این شب ها مسافر حرم میشم شور ۳.۷ ۳:۵۹ ۱۷ ۱۷ ۱۷۰۲ ۲۶۲۳
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ آفتابی که تیغ می بارد روضه ۸.۲ ۸:۵۳ ۱۶ ۱۶ ۱۰۲۰ ۹۴۲
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ بارونيه عمو نگاه خيمه زمینه ۸.۶ ۹:۱۶ ۱۷ ۱۷ ۱۷۱۷ ۱۹۸۶
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ دست او در دست های عمه بود واحد ۳ ۳:۱۵ ۱۶ ۱۶ ۱۱۶۵ ۱۸۳۷
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ با آنکه در ره است خطر ها و بیم ها روضه ۷.۷ ۸:۲۳ ۱۷ ۱۷ ۹۵۲ ۱۴۳۷
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ این صدای غرش شیره زمینه ۷.۳ ۷:۵۷ ۱۷ ۱۷ ۱۶۵۲ ۲۲۷۰
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ تو خواستی کمی ز کار عشق سر در آوری واحد ۳.۸ ۴:۰۶ ۱۷ ۱۷ ۱۱۳۷ ۲۰۷۲
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ بوی تربت بوی غربت واحد ۲.۹ ۳:۰۸ ۱۷ ۱۷ ۱۳۹۱ ۲۳۳۳
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ اگه قراره توی کربلا نمیرم کجا بمیرم شور ۴.۵ ۴:۵۳ ۱۵ ۱۵ ۱۳۱۲ ۲۰۱۹
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ ببین که آسمون دلش زاره روضه ۸.۹ ۹:۴۲ ۱۵ ۱۵ ۲۳۵۵ ۳۱۱۷
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ آروم آروم نگاه تو میشه بسته زمینه ۹.۲ ۱۰:۰۲ ۱۶ ۱۶ ۱۸۳۷ ۳۸۳۷
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ بگو که یک شبه مردی شدی برای خودت واحد ۲.۹ ۳:۰۶ ۱۷ ۱۷ ۱۳۱۵ ۳۰۹۳
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ شاها تویی امیر عالم تک ۲.۵ ۲:۴۳ ۱۶ ۱۶ ۱۵۴۱ ۲۷۲۱
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ منو این روضه ها الحمدالله شور ۳.۷ ۳:۵۶ ۱۶ ۱۶ ۱۵۰۳ ۳۱۰۲
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ خواهم که بوسه ات زنم اما نمی شود روضه ۷.۵ ۸:۰۷ ۱۷ ۱۷ ۱۵۶۵ ۲۹۵۶
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ این رجز این صدا صدای علی اکبره زمینه ۷.۳ ۷:۵۵ ۱۶ ۱۶ ۱۷۵۵ ۳۶۰۶
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ گنبد و گلدسته هاتو نخ شال سياتو زمینه ۵.۴ ۵:۴۷ ۱۶ ۱۶ ۱۵۳۸ ۳۰۳۴
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ دیگه زخم دلم دوا نمیشه واحد ۳.۶ ۳:۵۴ ۱۵ ۱۵ ۲۱۸۱ ۳۶۱۱
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ پاشو ای برادر من پاشو از جا پهلوونم روضه ۴.۱ ۴:۲۶ ۱۶ ۱۶ ۲۴۵۹ ۳۸۱۹
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ دم بچه ها شده غم چشای ساقی زمینه ۷.۲ ۷:۴۷ ۱۷ ۱۷ ۲۰۰۸ ۴۳۶۰
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ پر از عطر خدایی کف العباس واحد ۳.۳ ۳:۳۱ ۱۶ ۱۶ ۲۲۳۹ ۳۹۴۳
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ یه قطره آب غنیمته وقتی واحد ۴.۸ ۵:۱۰ ۱۶ ۱۶ ۱۵۹۸ ۳۹۸۳
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ شاها تویی امبر عالم شور ۴.۸ ۵:۱۱ ۱۷ ۱۷ ۲۰۶۶ ۶۴۵۴
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ ای مه دنیا اباالفضل شور ۲.۸ ۲:۵۸ ۱۶ ۱۶ ۲۲۶۰ ۴۹۱۱
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ خواب دیدم در این شب غربت روضه ۱۰ ۱۰:۵۲ ۱۶ ۱۶ ۱۳۲۳ ۴۳۵۵
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ امشب شب پر کشیدن امشب شب رازه زمینه ۴.۹ ۵:۱۴ ۱۷ ۱۷ ۲۱۳۸ ۲۹۵۱
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ تشنه رفتن برا تو مرثیه خوندن برا من واحد ۴.۲ ۴:۳۲ ۱۶ ۱۶ ۳۱۲۲ ۳۵۱۴
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ بیش از ستاره زخم و فلک در نظاره بود روضه ۴.۹ ۵:۱۶ ۱۵ ۱۵ ۱۲۷۲ ۱۸۷۶
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ سرت کو که سامان بگيرم زمینه ۳.۴ ۳:۳۹ ۱۵ ۱۵ ۲۴۲۱ ۲۷۳۹
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ شاها تویی امیر عالم زمینه ۵.۷ ۶:۱۲ ۱۶ ۱۶ ۲۰۶۸ ۲۲۸۱