گلچین محرم ۱۳۹۱

گلچین محرم ۱۳۹۱

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵۷ قطعه، ۶ ساعت و ۸ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ خوب در حق تو وفا کردند روضه ۷.۵ ۸:۱۰ ۱۶ ۱۶ ۳۸۴۸ ۱۹۴۶
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ الحمدالله دوباره مستم دخیل بستم زمینه ۸.۹ ۹:۳۷ ۱۸ ۱۸ ۲۹۹۸ ۲۹۸۳
۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ ز بام کوفه می کنم تو را نظاره یا حسین واحد ۳.۹ ۴:۱۰ ۱۷ ۱۷ ۲۳۱۸ ۲۸۶۴
۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ اگه قراره توی کربلا نمیرم کجا بمیرم شور ۲.۴ ۲:۳۵ ۱۷ ۱۷ ۳۰۸۹ ۳۴۶۶
۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ دست ها سایبان چشمانم روضه ۸.۴ ۹:۰۴ ۱۷ ۱۷ ۱۷۶۰ ۱۸۴۳
۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ رسیدن به خیر ای یاوران خون خدا زمینه ۷.۱ ۷:۴۳ ۱۷ ۱۷ ۱۹۶۹ ۲۱۹۷
۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ ای ساربان ای ساربان آهسته ران این کاروان واحد ۳.۱ ۳:۱۸ ۱۷ ۱۷ ۳۰۷۷ ۲۵۲۱
۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ می باره بارون روی سر مجنون واحد ۵.۶ ۶:۰۳ ۱۷ ۱۷ ۵۳۰۹ ۳۷۲۳
۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ حرم نگو دوای درده شور ۵.۶ ۶:۰۳ ۱۶ ۱۶ ۶۴۷۸ ۴۶۵۵
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ عمه جان این سر منوّر کمکم می کنی که بردارم روضه ۵ ۵:۲۵ ۱۷ ۱۷ ۱۶۹۸ ۲۵۷۹
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ چه روزایی بود یادش بخیر زمینه ۹.۳ ۱۰:۰۸ ۱۷ ۱۷ ۴۰۲۴ ۲۹۳۰
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ یه ماه و ستاره یه دختر که داره واحد ۵.۴ ۵:۴۸ ۱۷ ۱۷ ۲۴۹۹ ۴۷۴۵
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ ظهر عاشورا حرم کربلا واحد ۱.۹ ۲:۰۱ ۱۷ ۱۷ ۲۷۵۹ ۲۶۷۲
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ منو این زخمای کاری شور ۳.۲ ۳:۲۵ ۱۷ ۱۷ ۲۷۰۹ ۳۴۲۰
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ گاه لیلایی و گهی مجنون روضه ۱۲.۷ ۱۳:۵۱ ۱۷ ۱۷ ۱۱۱۶ ۲۰۱۱
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ می سوزه یه خواهری که میون خیمه زمینه ۸.۶ ۹:۲۲ ۱۷ ۱۷ ۱۵۷۲ ۲۴۳۵
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ می باره بارون روی سر مجنون واحد ۶.۶ ۷:۰۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸۲۵۱۸ ۴۷۵۹۰
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ تو خوابم این شب ها مسافر حرم میشم شور ۳.۷ ۳:۵۹ ۱۷ ۱۷ ۱۷۲۳ ۲۶۸۵
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ آفتابی که تیغ می بارد روضه ۸.۲ ۸:۵۳ ۱۶ ۱۶ ۱۰۲۴ ۹۸۸
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ بارونيه عمو نگاه خيمه زمینه ۸.۶ ۹:۱۶ ۱۷ ۱۷ ۱۷۳۵ ۲۰۳۲
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ دست او در دست های عمه بود واحد ۳ ۳:۱۵ ۱۶ ۱۶ ۱۱۷۳ ۱۸۸۵
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ با آنکه در ره است خطر ها و بیم ها روضه ۷.۷ ۸:۲۳ ۱۷ ۱۷ ۹۵۴ ۱۴۹۱
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ این صدای غرش شیره زمینه ۷.۳ ۷:۵۷ ۱۷ ۱۷ ۱۶۶۴ ۲۳۲۷
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ تو خواستی کمی ز کار عشق سر در آوری واحد ۳.۸ ۴:۰۶ ۱۷ ۱۷ ۱۱۵۲ ۲۱۲۴
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ بوی تربت بوی غربت واحد ۲.۹ ۳:۰۸ ۱۷ ۱۷ ۱۴۹۵ ۲۳۸۹
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ اگه قراره توی کربلا نمیرم کجا بمیرم شور ۴.۵ ۴:۵۳ ۱۵ ۱۵ ۱۳۹۰ ۲۰۹۵
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ ببین که آسمون دلش زاره روضه ۸.۹ ۹:۴۲ ۱۵ ۱۵ ۲۴۰۸ ۳۱۸۳
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ آروم آروم نگاه تو میشه بسته زمینه ۹.۲ ۱۰:۰۲ ۱۶ ۱۶ ۱۸۵۳ ۳۸۸۷
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ بگو که یک شبه مردی شدی برای خودت واحد ۲.۹ ۳:۰۶ ۱۷ ۱۷ ۱۳۳۰ ۳۱۴۸
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ شاها تویی امیر عالم تک ۲.۵ ۲:۴۳ ۱۶ ۱۶ ۱۵۶۰ ۲۷۸۲
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ منو این روضه ها الحمدالله شور ۳.۷ ۳:۵۶ ۱۶ ۱۶ ۱۵۲۵ ۳۱۵۴
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ خواهم که بوسه ات زنم اما نمی شود روضه ۷.۵ ۸:۰۷ ۱۷ ۱۷ ۱۵۷۹ ۳۰۰۹
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ این رجز این صدا صدای علی اکبره زمینه ۷.۳ ۷:۵۵ ۱۶ ۱۶ ۱۷۷۱ ۳۶۶۶
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ گنبد و گلدسته هاتو نخ شال سياتو زمینه ۵.۴ ۵:۴۷ ۱۶ ۱۶ ۱۵۶۸ ۳۰۹۶
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ دیگه زخم دلم دوا نمیشه واحد ۳.۶ ۳:۵۴ ۱۵ ۱۵ ۲۲۲۹ ۳۶۶۳
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ پاشو ای برادر من پاشو از جا پهلوونم روضه ۴.۱ ۴:۲۶ ۱۶ ۱۶ ۲۵۹۰ ۳۸۸۲
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ دم بچه ها شده غم چشای ساقی زمینه ۷.۲ ۷:۴۷ ۱۷ ۱۷ ۲۰۳۲ ۴۴۲۵
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ پر از عطر خدایی کف العباس واحد ۳.۳ ۳:۳۱ ۱۶ ۱۶ ۲۲۹۴ ۴۰۰۴
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ یه قطره آب غنیمته وقتی واحد ۴.۸ ۵:۱۰ ۱۶ ۱۶ ۱۶۳۵ ۴۰۳۴
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ شاها تویی امبر عالم شور ۴.۸ ۵:۱۱ ۱۷ ۱۷ ۲۰۸۸ ۶۵۱۷
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ ای مه دنیا اباالفضل شور ۲.۸ ۲:۵۸ ۱۶ ۱۶ ۲۲۸۷ ۴۹۶۴
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ خواب دیدم در این شب غربت روضه ۱۰ ۱۰:۵۲ ۱۶ ۱۶ ۱۳۳۶ ۴۴۱۰
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ امشب شب پر کشیدن امشب شب رازه زمینه ۴.۹ ۵:۱۴ ۱۷ ۱۷ ۲۱۷۱ ۳۰۱۰
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ تشنه رفتن برا تو مرثیه خوندن برا من واحد ۴.۲ ۴:۳۲ ۱۶ ۱۶ ۳۲۳۵ ۳۵۹۱
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ بیش از ستاره زخم و فلک در نظاره بود روضه ۴.۹ ۵:۱۶ ۱۵ ۱۵ ۱۲۹۷ ۱۹۳۱
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ سرت کو که سامان بگيرم زمینه ۳.۴ ۳:۳۹ ۱۵ ۱۵ ۲۵۰۱ ۲۸۱۱
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ شاها تویی امیر عالم زمینه ۵.۷ ۶:۱۲ ۱۶ ۱۶ ۲۱۴۹ ۲۳۵۰