گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

از حمید علیمی، ۵۴ قطعه، ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ امیرالمومنین خانه نشین شد زمینه ۴.۲ ۴:۳۱ ۷ ۷ ۲۹۱۵ ۵۰۱۵
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ غمای تو برای من نفس من برای تو زمینه ۱۰.۸ ۱۱:۴۶ ۷ ۷ ۲۶۳۷ ۵۴۹۶
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ سلام ما به شهیدی که عشق زنده اوست واحد ۴.۷ ۵:۰۶ ۷ ۷ ۱۸۹۵ ۳۸۱۹
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ جای دریا به والله به جز دریا نمیشه شور ۵.۸ ۶:۱۷ ۷ ۷ ۴۳۵۷ ۶۸۷۸
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ بیا بنشین به غم خواری کنار بسترم اسماء واحد ۴.۷ ۵:۰۶ ۷ ۷ ۲۱۵۳ ۵۰۶۱
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ تو چشمام اشک غم بر لبهام زمزمه نوحه ۱۴.۲ ۱۵:۲۴ ۷ ۷ ۶۹۲۷ ۸۵۱۱
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ آسمان من زمین گیرم مکن واحد ۵.۸ ۶:۱۵ ۷ ۷ ۲۱۶۱ ۴۶۳۲
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ مرا در تن بود تا جان علی گویم علی جویم واحد ۷.۵ ۸:۰۹ ۷ ۷ ۳۴۷۴ ۵۳۵۲
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ می گیره پر دوباره دلی که بی قراره شور ۴.۸ ۵:۱۲ ۷ ۷ ۲۸۳۰ ۵۹۰۲
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۱۵.۸ ۲۲:۵۴ ۷ ۷ ۱۹۰۱ ۵۳۱۱
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ مادرم نیمه جونه می دونم نمی مونه زمینه ۶ ۶:۳۲ ۶ ۶ ۳۳۷۳ ۵۴۵۵
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ شبی در خواب بودی آمدم بازوی تو دیدم واحد ۹.۴ ۱۰:۱۵ ۷ ۷ ۴۰۴۱ ۵۹۵۱
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ ای ز تو پیغامبران را شرف واحد ۵.۹ ۶:۲۴ ۷ ۷ ۱۶۰۷ ۳۶۰۲
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ منو رد نکرده ای هر چی خواستم تا حالا شور ۳.۵ ۳:۴۸ ۷ ۷ ۲۶۶۷ ۴۶۴۵
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ تا نفس در سینه دارم دم زنم شور ۷.۸ ۸:۲۵ ۵ ۵ ۲۰۹۶ ۵۵۲۶
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۲۰.۳ ۲۹:۲۷ ۷ ۷ ۱۶۰۲ ۶۷۵۳
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ در بین بستر وای افتاده مادر وای زمینه ۱۵ ۱۶:۲۲ ۷ ۷ ۲۰۶۶ ۶۶۴۶
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ به حرمت غم تو سینم که تو مجلس تو میشینم شور ۵.۸ ۶:۱۴ ۷ ۷ ۱۸۳۴ ۴۲۵۳
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ از نفسات حس می کنم این روزایه آخرشه شور ۱۱.۸ ۱۲:۵۲ ۷ ۷ ۲۱۹۶ ۸۰۴۰
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۲۸.۴ ۴۱:۱۵ ۷ ۷ ۲۵۷۲ ۶۰۷۳
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ شب تاریک و سرد و پر درد و پر از آهه زمینه ۱۰.۹ ۱۱:۴۹ ۷ ۷ ۱۸۹۷ ۷۷۶۳
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ منم تنهاترین تنها تویی تنهاترین یارم واحد ۹.۳ ۱۰:۰۸ ۶ ۶ ۲۲۹۱ ۷۱۰۸
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ تویی شه بی کفنم به عشق تو سینه زنم شور ۴.۸ ۵:۱۰ ۷ ۷ ۲۰۶۰ ۵۳۸۴
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ دعا کن برا خودت جای دعا برا همسایه ها شور ۱۳.۲ ۱۴:۲۱ ۷ ۷ ۱۸۱۷ ۷۱۴۸
۲۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۱۸.۵ ۲۶:۴۹ ۶ ۶ ۱۵۹۵ ۶۲۸۱
۲۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ عجب دمیه دم سینه زنیه بارون زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۲۷ ۷ ۷ ۲۱۷۰ ۸۱۳۳
۲۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ آسمون دلش می گیره غم داره می باره شور ۵.۱ ۵:۳۲ ۷ ۷ ۲۰۸۲ ۵۲۴۰
۲۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ غمای تو برای من نفس من برای تو واحد ۱۴ ۱۵:۱۶ ۷ ۷ ۱۷۱۵ ۵۶۶۶
۲۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ مادر پاشو ببین چقدر بابا پیر شده شور ۹.۶ ۱۰:۲۳ ۷ ۷ ۴۲۲۹ ۷۶۴۱
۳۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۶.۵ ۷:۰۳ ۷ ۷ ۱۵۰۰ ۳۹۸۱
۳۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۱۳.۶ ۱۹:۴۱ ۶ ۶ ۲۶۳۰ ۴۹۶۶
۳۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ تا کی سر خود بر سر زانو بگذارم زمینه ۱۳ ۱۴:۰۷ ۷ ۷ ۲۷۵۱ ۵۲۹۱
۳۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ ای گل مهربون من مادر قدکمون من واحد ۱۳.۹ ۱۵:۰۴ ۶ ۶ ۲۲۹۳ ۷۲۱۱
۳۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ دلم به گریه هام خوشه الهی اشکام خشک نشه شور ۱۳.۵ ۱۴:۴۴ ۷ ۷ ۳۲۰۱ ۷۳۲۶
۳۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۱۴.۸ ۲۱:۲۹ ۷ ۷ ۲۲۱۵ ۴۲۶۷
۳۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ تو ای عشق و ای تمام وجودم زمینه ۵.۲ ۵:۳۴ ۷ ۷ ۴۶۵۲ ۵۱۵۶
۳۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ گل خزان شده ام چراغ محفل من زمینه ۱۱.۲ ۱۲:۱۰ ۷ ۷ ۲۱۰۸ ۵۳۰۶
۳۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ در باغ کی دیده غریبونه بسوزونن واحد ۹.۹ ۱۰:۴۲ ۷ ۷ ۲۳۸۶ ۶۰۱۵
۳۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ آب مشک اباالفضل سرچشمه اشکامونه شور ۶.۴ ۶:۵۹ ۷ ۷ ۳۴۷۹ ۶۴۳۶
۴۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ قسم به عصمت ابراهیم قسم معرفت موسی شور ۶.۶ ۷:۰۹ ۶ ۶ ۳۴۵۲ ۴۷۳۳